Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové vzdelávanie - Sociálny podnik- Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - - Sme tu pre Vás

MATURITY

Dlho očakávaná podoba maturít na tento rok je tu. Minulý týždeň nám Úrad verejného zdravotníctva určil prísne podmienky na maturity. My sme si museli prejsť možné riešenia a ako som už povedal, musíme zmeniť maturity. A práve včera bol schválený zákon, ktorý nám umožňuje maturity upraviť 

Takže v školskom roku 2019/2020 budú vyzerať maturity nasledovne:

1. Interné maturity prebehnú vypočítaním priemeru koncoročných známok z daných predmetov za všetky roky štúdia, pričom v posledných dvoch rokoch sa rátajú aj známky na polroku. Priemer končiaci sa do 0,5 (vrátane) sa zaokrúhľuje nadol (priemer 1,5 bude 1; priemer 2,5 bude 2 atď). Pri osemročných štúdiách sa rátajú známky za ročníky 5-8 rovnakým systémom.

2. Riaditeľ školy určuje predmety, ktoré sa do výslednej známky započítavajú (napr. semináre, laboratórne cvičenia atď). Škola oznámi žiakovi výslednú známku do 12. mája.

3. Ak žiak súhlasí s výslednou známkou, zmaturoval. Blahoželám!

4. Ak nesúhlasí s výslednou známkou, požiada o vykonanie klasickej maturitnej skúšky do 15. mája. Skúška sa môže konať dištančne (videokonferencia) alebo prezenčne podľa opatrení ÚVZ a jej termíny sú od 25. mája do 13. júna podľa rozhodnutia Okresného úradu.

5. Toto platí pre všetky druhy stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, stredné umelecké školy, stredné športové školy). Platí to aj pre praktické maturity. Rovnako sa uskutočnia záverečné skúšky v nematuritných odboroch, záverečné pomaturitné skúšky aj absolventské skúšky (s pár výnimkami v linku).

Viac informácii nájdete tu: https://bit.ly/3cHluvc


INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020

PRERUŠENIE VYUČOVANIA


od 30.03.2020 sa prerušuje vyučovanie do odvolania
zmaturuje sa do 30.06.2020
na portáli www.ucimenadialku.sk nájde každý všetky informácie

OZNAM!

Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM oznamuje, že na základe opatrenia Krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja a podľa rozhodnutia zriaďovateľa z preventívnych dôvodov preruší teoretické vyučovanie od 11.03.2020 do 13.03.2020.

PhDr. Andrea Olejníková, MBA
riaditeľka školy

ÉRTESÍTÉS!

Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM igazgatósága, a Nagyszombati megyei válságstáb által kiadott ajánlás figyelembevételével, az iskola fenntartója utasítására a koronavírus terjedése elleni preventív intézkedésként az elméleti oktatás az iskolában 2020.március 11 – től 2020.március 13 – ig szünetel.

PhDr. Andrea Olejníková, MBA
igazgatónő


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese, člen EUA - European University Association Member SUSW – International Society of Universities in Social Work


VEDENIE ŠKOLY SA FORMOU DOBROVOĽNÍCKEJ PRÁCE ZAPÁJA A ŠÍRI VÝZVU ĎALEJ:

Hľadáme medikov, verejných zdravotníkov, laborantov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Kto môžete a chcete pomôcť v boji proti coronavírusu COVID-19, prihláste sa prosím.

Vážení študenti, absolventi, dobrovoľníci, vzhľadom k súčasnej situácii mobilizuje Úrad hlavného hygienika ľudí so zdravotníckym a verejno-zdravotníckym vzdelaním.

V súčasnosti hľadáme najmä študentov medicíny, verejných zdravotníkov, kolegov do laboratórií a mobilných laboratórií, psychológov a sociálnych pracovníkov na výpomoc do zdravotníckych zariadení (ambulantná aj nemocničná oblasť), priamo do terénu aj na telefónne informačné linky, podľa Vašich možností a vzdelania.

Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na stránke www.seu.sk, alebo podľa odborností na:

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov-medikov/ - študenti lekárskych fakúlt (všeobecné aj zubné lekárstvo)

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov/ - verejné zdravotníctvo

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov-mobilne-lab…/ - laboratórne vyšetrovacie metódy

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov-psychologov/ - psychológovia

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov-socialnych-…/ - sociálna práca.

Ak Ti záleží na Tvojej budúcnosti a Tvojich blízkych, máš chuť, možnosť a čas, pridaj sa k nám a spoločnými silami porazíme aj COVID-19.

Ďakujeme za každú pomocnú ruku a za každú pomoc, vedenie VSSVA

Prosím kto môžete zdieľajte príspevok medzi kolegami a študentmi z daných odborností, aby nás bolo čo najviac.
***Informácie o ochrane proti koronavírusu 


Obdobie podávania daní - darovanie 2%