Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

MATURITY

Dlho očakávaná podoba maturít na tento rok je tu. Minulý týždeň nám Úrad verejného zdravotníctva určil prísne podmienky na maturity. My sme si museli prejsť možné riešenia a ako som už povedal, musíme zmeniť maturity. A práve včera bol schválený zákon, ktorý nám umožňuje maturity upraviť 

Takže v školskom roku 2019/2020 budú vyzerať maturity nasledovne:

1. Interné maturity prebehnú vypočítaním priemeru koncoročných známok z daných predmetov za všetky roky štúdia, pričom v posledných dvoch rokoch sa rátajú aj známky na polroku. Priemer končiaci sa do 0,5 (vrátane) sa zaokrúhľuje nadol (priemer 1,5 bude 1; priemer 2,5 bude 2 atď). Pri osemročných štúdiách sa rátajú známky za ročníky 5-8 rovnakým systémom.

2. Riaditeľ školy určuje predmety, ktoré sa do výslednej známky započítavajú (napr. semináre, laboratórne cvičenia atď). Škola oznámi žiakovi výslednú známku do 12. mája.

3. Ak žiak súhlasí s výslednou známkou, zmaturoval. Blahoželám!

4. Ak nesúhlasí s výslednou známkou, požiada o vykonanie klasickej maturitnej skúšky do 15. mája. Skúška sa môže konať dištančne (videokonferencia) alebo prezenčne podľa opatrení ÚVZ a jej termíny sú od 25. mája do 13. júna podľa rozhodnutia Okresného úradu.

5. Toto platí pre všetky druhy stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, stredné umelecké školy, stredné športové školy). Platí to aj pre praktické maturity. Rovnako sa uskutočnia záverečné skúšky v nematuritných odboroch, záverečné pomaturitné skúšky aj absolventské skúšky (s pár výnimkami v linku).

Viac informácii nájdete tu: https://bit.ly/3cHluvc


INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

Prijímacie pohovory

pre školský rok 2023/2024

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE DO 1. ROČNÍKA

 

EduID školy: 100018491

 

Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium sa koná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov.

 

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa §17 tohto zákona vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského 1219/1, Dunajská Streda uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania a uchádzač toto potvrdenie priloží k prihláške na štúdium.

 

A) Všeobecné ustanovenia

 

1.     V školskom roku 2023/2024 otvára škola v súlade s určeným Najvyšším počtom žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti štúdium v dvojročných, trojročných a štvorročných učebných odboroch – štúdium vo vzdelávacom programe stredné odborné vzdelávanie (v súlade s §65 ods. 3 cit. zákona) v odboroch:

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1 Učebné odbory SSOŠ ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM

Učebný odbor (kód odboru)

Názov odboru

Počet prijímaných žiakov

Vyučovací jazyk

2977 H

štvorročný učebný odbor

 

cukrár kuchár

duálne vzdelávanie

15

SDV 15

slovenský/maďarský

6475 H

trojročný učebný odbor

technicko-administratívny pracovník

duálne vzdelávanie

7

SDV 7

slovenský/maďarský

2954 H

trojročný učebný odbor

mäsiar

duálne vzdelávanie

7

SDV 7

 

slovenský/maďarský

2962 H

trojročný učebný odbor

pekár

duálne vzdelávanie

7

SDV 7

slovenský/maďarský

5460 H

predavač

duálne vzdelávanie

15

SDV 15

slovenský/maďarský

3686 F

dvojročný učebný odbor

stavebná výroba

duálne vzdelávanie

12

SDV 12

slovenský

6468 F

dvojročný učebný odbor

pomocník v kuchyni

duálne vzdelávanie

15

SDV 15

slovenský

Zdroj: SSOŠ ADVENTIM – MSZKI ADVENTIM, 2022

2.     Termíny prijímacieho konania:

1.     termín: 4. máj 2023

2.     termín:  9. máj 2023

      3.   V prípade nenaplnenia počtu žiakov v 1. a 2. termíne bude prijímacie konanie v ďalšom     termíne 21. júna 2023.

 

B)   Podmienky prijatia

 

·       Písomná/ústna prijímacia skúška sa nevykonáva.

 • Priemer známok sa zarátava za 7. – 8. ročník – koncoročné hodnotenie a 9. ročník – polročné hodnotenie pri prijímaní na trojročné a štvorročné učebné odbory.
 • Dvojročné učebné odbory sú určené pre žiakov, ktorí nezískali nižšie stredné vzdelanie, teda skončili základnú školu v nižšom ako 9. ročníku. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež správanie na základnej škole a záujem uchádzačov o štúdium.
 • Poradie uchádzačov v rámci jednotlivých  zoznamov  učebných odborov sa určí podľa bodového zisku za výsledky na ZŠ.
 • Poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najnižšie poradové číslo dostane uchádzač s najnižším počtom získaných bodov.
 • Pri rovnosti dosiahnutého počtu bodov sa bude rozhodovať v nasledovnom poradí:

ü prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý spolu s prihláškou doručí škole potvrdenie o zapojení sa do systému duálneho vzdelávania,

ü lepší aritmetický priemer z oboch predmetov v testovaní T9.

 

Tabuľka 2 Prehľad bodovania

študijný priemer

počet bodov za študijný priemer

Počet bodov za súťaže

spolu

1,00

20

 

 

1,01 – 1,20

19

 

 

1,21 – 1,30

18

 

 

1,31 – 1,40

17

 

 

1,41 – 1,50

16

 

 

1,51 – 1,60

15

 

 

1,61 – 1,70

14

 

 

1,71 – 1,80

13

 

 

1,81 – 1,90

12

 

 

1,91 – 2,00

11

 

 

2,01 – 2,10

10

 

 

2,11 – 2,20

9

 

 

2,21 – 2,30

8

 

 

2,31 – 2,40

7

 

 

2,41 – 2,50

6

 

 

2,51 – 2,60

5

 

 

2,61 – 2,70

4

 

 

2,71 – 2,80

3

 

 

2,81 – 2,90

2

 

 

2,91 – a horšia

0

 

 

Zdroj: SSOŠ ADVENTIM – MSZKI ADVENTIM, 2022

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského 1219/1, Dunajská Streda zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23.59 hod.) písomne potvrdí strednej škole nástup na vzdelávanie.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú odbornú školu, (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

 V prípade vyššieho záujmu uchádzačov o daný študijný odbor, bude neumiestneným uchádzačom ponúknutá možnosť štúdia v podobnom študijnom odbore, v ktorom sú voľné miesta.

V prípade naplnenia počtov v študijných odboroch, bude neumiestneným uchádzačom o štúdium ponúknutá možnosť štúdia v príbuznom učebnom odbore.

 

K R I T É R I Á NA PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

DO 1. ROČNÍKA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

       V súlade so Zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oddiel tretí o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách, podľa §65 cit. Zákona, ako aj v súlade so zákonom č. 209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského 1219/1, Dunajská Streda stanovuje nasledovné kritériá a podmienky pre uchádzačov o štúdium::

 

riaditeľka školy prijíma pre duálne vzdelávanie

všetkých uchádzačov o štúdium

takto:

 UČEBNÉ  ODBORY              - uvedené v tabuľke 1

 

 • Zákonný zástupca žiaka priloží k prihláške o štúdium v duálnom systéme potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré vydá zamestnávateľ (zoznam zamestnávateľov poskytne zákonnému zástupcovi škola).
 • Pre učebný odbor v duálnom vzdelávaní bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov podľa počtu získaných bodov.
 • V učebnom odbore budú prijatí žiaci bez prijímacej skúšky.
 • Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v uvedenom učebnom odbore je uvedený v tabuľke 1.

 

 

 

Termín prijímacieho konania:

 

 1. termín prvého kola  4. mája, prípadne aj 5. mája 2023
 2. termín prvého kola  9. mája, prípadne aj 10. mája 2023

Druhé kolo

na nenaplnený počet miest        21. júna 2023

 

 

 

V Dunajskej Strede, 16.11.2022

 

                                                                                        ..............................................................

                                                                                          PhDr. Andrea Olejníková DiS, MBA

                                                                                                            riaditeľka školy


PRERUŠENIE VYUČOVANIA


od 30.03.2020 sa prerušuje vyučovanie do odvolania
zmaturuje sa do 30.06.2020
na portáli www.ucimenadialku.sk nájde každý všetky informácie

OZNAM!

Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM oznamuje, že na základe opatrenia Krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja a podľa rozhodnutia zriaďovateľa z preventívnych dôvodov preruší teoretické vyučovanie od 11.03.2020 do 13.03.2020.

PhDr. Andrea Olejníková, MBA
riaditeľka školy

ÉRTESÍTÉS!

Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM igazgatósága, a Nagyszombati megyei válságstáb által kiadott ajánlás figyelembevételével, az iskola fenntartója utasítására a koronavírus terjedése elleni preventív intézkedésként az elméleti oktatás az iskolában 2020.március 11 – től 2020.március 13 – ig szünetel.

PhDr. Andrea Olejníková, MBA
igazgatónő


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese, člen EUA - European University Association Member SUSW – International Society of Universities in Social Work


VEDENIE ŠKOLY SA FORMOU DOBROVOĽNÍCKEJ PRÁCE ZAPÁJA A ŠÍRI VÝZVU ĎALEJ:

Hľadáme medikov, verejných zdravotníkov, laborantov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Kto môžete a chcete pomôcť v boji proti coronavírusu COVID-19, prihláste sa prosím.

Vážení študenti, absolventi, dobrovoľníci, vzhľadom k súčasnej situácii mobilizuje Úrad hlavného hygienika ľudí so zdravotníckym a verejno-zdravotníckym vzdelaním.

V súčasnosti hľadáme najmä študentov medicíny, verejných zdravotníkov, kolegov do laboratórií a mobilných laboratórií, psychológov a sociálnych pracovníkov na výpomoc do zdravotníckych zariadení (ambulantná aj nemocničná oblasť), priamo do terénu aj na telefónne informačné linky, podľa Vašich možností a vzdelania.

Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na stránke www.seu.sk, alebo podľa odborností na:

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov-medikov/ - študenti lekárskych fakúlt (všeobecné aj zubné lekárstvo)

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov/ - verejné zdravotníctvo

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov-mobilne-lab…/ - laboratórne vyšetrovacie metódy

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov-psychologov/ - psychológovia

https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov-socialnych-…/ - sociálna práca.

Ak Ti záleží na Tvojej budúcnosti a Tvojich blízkych, máš chuť, možnosť a čas, pridaj sa k nám a spoločnými silami porazíme aj COVID-19.

Ďakujeme za každú pomocnú ruku a za každú pomoc, vedenie VSSVA

Prosím kto môžete zdieľajte príspevok medzi kolegami a študentmi z daných odborností, aby nás bolo čo najviac.
***Informácie o ochrane proti koronavírusu 


Obdobie podávania daní - darovanie 2%