Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

UPOZORNENIE !!! Všetky naše projekty zverejnené na webstránke sú autorským dielom a duševným vlastníctvom neziskovej organizácie Adventim resp. SSOŠ MSZKI Adventim a ich kopírovanie je ZAKÁZANÉ. Kopírovanie zverejneného textu nami vypracovaných projektov resp. ktorejkoľvek jeho časti  alebo použitie textu v iných projektoch sa považuje za plagiátorstvo v súlade zo zákonom o autorskom diele.

Projekt - SSOŠ MSZKI

Cieľom národného projektu je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy na materských, základných a stredných školách.
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. 

Kód výzvy: OPLZ- PO1/2019/DOP/1.2.1 -01  
Operačný program: Ľudské zdroje 
Spolufinancuje: Európsky sociálny fond 
Prioritná os: Vzdelávanie  
Podpora projektu: sociálny pedagóg na škole  
Žiadateľ:  ADVENTIM n.o.  


Projekt - SSOŠ MSZKI

Podpora zamestnávania UoZ prostreddníctvom vybraných aktivnych opatrení na trhu práce -4

Čislo projektu - NP PZ VAOTP-4
Kód projektu - 312031S945

Operačný systém : Ludské zdroje

Podporovaný projekt na vytvorenie pracovného miestaPozícia - učiteľ/majster odborného výcviku.


Projekt - SSOŠ MSZKI Adventim

Podpora zamestnávania UoZ / 2018 - 2022 
Projekt na vytvorenie pracovného miesta prostredníctvom vybraných aktivnych opatrení na trhu práce.
Realizácia projektu zvyšuje zamestnanosť, zamestnateľnosť a znižuje nezamestnanosť najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ resp. ZUoZ 

Špecifický cieľ:  3.1.1 OP ĽZ.
Operačný program : Ľudské zdroje
Pozícia: školský administratívny pracovník/ pokladník


Projekt - SSOŠ MSZKI 

Podpora zamestnanosti občanom so zdravotným postihnutím 2018 - 2020