Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

Štatút n.o. - SOCIÁLNY PODNIK

Druh registrovaného sociálneho podniku 
  • VŠEOBECNÝ  SOCIÁLNY PODNIK
  • INTEGRAČNÝ PODNIK 
UPOZORNENIE !!! Upozorňujeme navštevníkov, že všetky projekty zverejnené na našej webstránke  sú autorským dielom a duševným vlastníctvom neziskovej organizácie Adventim a ich kopírovanie je zakázané. Kopírovanie zverejneného textu alebo ktorejkoľvek časti textu projektov Adventim n.o. sa považuje za plagiátorstvo v súlade zo zákonom o autorskom diele.

Cieľom neziskovej organizácie je čo najviac záujemcov zapojiť do vzdelávania a výchovy vo finančnej gramotnosti, základoch podnikania, Houssekeeping – domáca gazdiná. Vzdelávanie cieľovej skupiny je zamerané na rozvoj a posilňovanie partnerstiev so zamestnávateľmi za účelom výchovy tak, aby ich absolvovanie prinieslo účastníkom kompetencie čo najviac prepojené na potreby trhu práce a tým zlepšilo ich zamestnateľnosť na trhu práce. Cieľové skupiny sú najviac ohrozené nedostatkom alebo stratou odborných kompetencií a tým aj stratou sociálnych istôt. Veríme, že prostredníctvom rôznych aktivít naše partnerstvá umožnia zapracovať konkrétne požiadavky zamestnávateľov.

ADVENTIM n.o. je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy Magán Szakközépiskola ADVENTIM. Škola vznikla 1.septembra 2018 a od 1. septembra 2019 bola zaradená do systému duálneho vzdelávania. Výchovno-vzdelávaciu činnosť poskytuje v prenajatých priestoroch ZŠ Komenského 1219/1, Dunajská Streda. Vyučovacie jazyky sú slovenský a maďarský. Do siete škôl a školských zariadení bola SSOŠ zaradená s prevažne nedostatkovými odbormi na trhu práce: mäsiar, pekár, technickoadministratívny pracovník, cukrár, kuchár, podnikanie v remeslách a službách a výroba potravín.

ADVENTIM n.o. bude zamestnávať znevýhodnené a ohrozené skupiny ľudí – zamestnancov v evidencii nezamestnaných z Úradu práce v Dunajskej Strede, matky s malými deťmi po ukončení rodičovskej dovolenky, zamestnancov ohrozených chudobou v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, zamestnancov so sťaženými možnosťami uplatnenia sa na trhu práce v dôsledku veku (50+) a zdravotne znevýhodnených zamestnancov s poklesom miery vykonávanej práce v dôsledku ochorenia.

Aktuálny stav :

  •  3 zamestnancov, z toho 2 znevýhodnených zo zdravotného stavu

Pracovné činnosti, ktoré vykonávajú znevýhodnení zamestnanci zahŕňajú

  • vypracovanie termínov kurzov, program (náplň činností) kurzov a ich časový rozvrh, zabezpečovanie účasti lektorov, administratívne úlohy súvisiace so zverejňovaním ponúk kurzov, propagácie kurzov na sociálnych médiách a osobných stretnutiach, komunikáciu so záujemcami, registráciu záujemcov, vybavovane pozvánok a privítanie účastníkov kurzov.
  • príprava vhodných miestností podľa počtu záujemcov (rozmiestnenie stolov a stoličiek), rozloženie pomôcok na lavice v miestnosti pred začiatkom kurzu, príprava drobného občerstvenia a zabezpečovanie upratovania miestností po skončení kurzu.
  • finančný manažment kurzov najmä príprava finančnej kalkulácie celkových nákladov a výnosov kurzov pre stanovenie výšky poplatkov platiacich účastníkov na pokrytie nákladov. Zabezpečovanie materiálneho zabezpečenia kurzov, najmä nákupom potrieb a pomôcok a ich predloženie na zúčtovanie, komunikovať s prípadnými sponzormi.
  • evidovanie výberu poplatkov, evidenciu bezhotovostných úhrad účastníkov kurzov a vykonávanie zúčtovania hotovostných výdavkov (nákupov) na zabezpečenie kurzov

Projekt - spoločenský dopad projektu

Kurzy

Bezplatné kurzy hand made výrobkov sú určené pre širokú verejnosť, najmä pre znevýhodnené deti i dospelých, ktorí na kurze získavajú základné manuálne zručnosti a zároveň je kurz pre nich art-terapiou a ergoterapiou. Predajom výrobkov prispievame na liečbu chorých detí. Predaj prebieha:

- formou licitácie (dražiteľ uhradí peniaze za výrobok rodine chorého dieťaťa a Adventim n.o. mu odovzdá hand made výrobok) alebo

- priamym predajom na charitatívnych koncertoch, kde celý výťažok z predaja je odovzdaný chorým deťom prítomným na koncerte. 

Semináre, cvičenia

V oblasti príjmov nám pomáhajú semináre, ktoré organizujeme pre širokú verejnosť so zameraním na mäkké manažérske zručnosti, a to najmä:

- riešenie konfliktov,

- cvičenia v oblasti empatie a asertívnej komunikácie a rozhodovania.

-  konštruktívny dialóg, debatné kluby

Pracovné miesto

 - vytvorenie 1 miesta pre zdravotne znevýhodnenú upratovačku,
- vytvorenie 1 miesta manažéra duálneho vzdelávania v ADVENTIM n.o. (sme certifikovaní v systéme duálneho vzdelávania s počtom 3 zamestnaní na pracovisku denne), ktorým bude matka s 2 maloletými deťmi (2 a 6 ročné),

- vytvorenie 1 miesta inštruktora duálneho vzdelávania, ktorým by mal byť zdravotne znevýhodnený zamestnanec s poklesom výkonu práce v dôsledku zrakového ochorenia,

- vytvorenie 1 pracovné miesto pre ekonóma, ktorým by mal byť zdravotne znevýhodnený zametnanec,

- rozšíriie rady dobrovoľníkov pre zabezpečovanie a chod charitatívnych podujatí.

- zámer udržať pracovné miesto pokladníka pre seniora, ktorý v tomto kalendárnom roku začal poberať starobný dôchodok,

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Súhrnným počtom zúčastnených záujemcov na (i) bezplatných kurzoch výroby „hand made“ výrobkov alebo na (ii) seminároch z oblastí získavania a rozvoja mäkkých manažérskych zručností (riešenie konfliktov, cvičenia v oblasti empatie a asertívnej komunikácie, rozhodovanie) za jeden kalendárny rok. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak súhrnný počet účastníkov dosiahne aspoň 50 záujemcov za jeden kalendárny rok.

Služby na podporu zamestnanosti

Percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov neziskovej organizácie v zmysle príslušných ustanovení zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak nezisková organizácia zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v pracovnom pomere, v minimálnom rozsahu pracovného času uvedenom v príslušných ustanoveniach zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Predaj a marketing 

Našim produktom sú služby v rámci vzdelávania a iných verejnoprospešných aktivít. Cieľovým trhom sú absolventi základných škôl, záujemcovia o štúdium v strenej odbornej škole, ktorej sme zriaďovateľom. V prostredí charitatívnych aktivít a zmiernenia sociálnych dopadov sú to onkologicky a inak ťažko chorí ľudia, najmä deti, ktorým pomáhame z prostriedkov od našich darcov a sponzorov v podobe potravín, oblečenia, momentálne rúšok, hračiek či hygienických potrieb. Niektoré služby máme spoplatnené, za ktoré vyberáme účastnícky poplatok. Jedná sa o služby v oblasti vzdelávania a posledné 2 roky máme zákazníkov z radov občanov. Ktorí podporujú našu činnosť.