Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

Vitajte na webstránke neziskovej organizácie ADVENTIM

ÜDVŐZÖLÜDVÖZÖLJÜK az ADVENTIM nonprofit társaság honlapján

        Nezisková organizácia ADVENTIM vznikla 03. 08. 2016 s prioritnou úlohou zriadiť Súkromnú strednú odbornú školu, pretože v danom regióne, kde spolunažíva slovenská aj maďarská komunita bol akútny nedostatok škôl s vyučovacím jazykom slovenským. 

Okrem toho nezisková organizácia poskytuje priestor pre rozvoj duševnej a telesnej kultúry, pomáha pri rozvoji osobnosti, vzdelanostnej úrovne detí, mládeže a dospelých, poskytuje pomoc prostredníctvom svojich aktivít ľuďom v núdzi, dopĺňa služby , ktoré štát nie je schopný zabezpečiť. Organizuje kultúrne, športové, voľno-časové a iné, prevažne charitatívne podujatia.  Cieľom je podporovať a pomáhať chorým deťom a ich rodinám. Projekty sú zamerané výlučne na priamu adresnú pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú.Nevyjedz z taniera, čo patrí iným
Mysli na chudákov uprostred zimy
Dožič aj inému kus jeho šťastia
A ver, že dobré sny sa ti raz vrátia
Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí
To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť
Pohlaď svet dlaňami, na to ich máme
A prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane
Neober celý strom, neotráv studňu
Aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu
Hlt vody tomu daj, kto o ňu prosí
A v srdci nos len to, čo pútnik bosý

Čo spadlo z neba, do neba sa vráti
Kto iným nedal, akoby sám stratil... 

Pozri sa do očí deťom a chorým,
tým, čo sa chytajú aj slamky v mori.
Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne
a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš.

Otvor si náručie, môžeš ním chrániť.
Tých, čo svet vyháňa a sú tu sami.
Nie, nikdy nešliapme po ľudskej biede.
Všetci sme pútnici a nikto z nás nevie.....

(Modlitba za ľudskosť)Nájdete nás tu

Nezisková organizácia Adventim poskytuje všeobecne prospešné služby (v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách) najmä v oblastiach:

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,pomoc občanom prostredníctvom poskytovania krátkodobej pomoci predovšetkým rodinám v núdzi, pri opatere detí a starších osôb, pomoc ťažko chorým a handicapovaným,

- ochrana ľudských práv a základných hodnôt, podporovanie myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu,

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,  poskytovanie mimoškolských vzdelávacích aktivít najmä v oblasti aktivít zameraných na rozvoj osobnosti a profesionálnych zručností, v oblasti vyučovania cudzích jazykov, organizácia pohybovo- športových, jazykových táborov a podujatí, organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí,

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, službami, programami, svetovou, rozvojovou a výskumnou činnosťou prispievať k aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre darcovstva a aktívneho občianstva, rozširovanie modelov darcovstva , dobrovoľníctva a dobročinnosti v súvislosti vzájomného porozumenia medzi verejným a súkromným sektorom,

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode a životnému prostrediu a udržateľnému rozvoju spoločnosti,

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie služieb, ktoré štát nezabezpečuje, alebo zabezpečuje v inej kvalite,

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, podporenie zamestnanosti vzdelávacími a konzultačnými službami , prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré zároveň prispejú k regionálnemu rozvoju. 

Nezisková organizácia poskytuje priestor pre rozvoj duševnej a telesnej kultúry, pomáha pri rozvoji osobnosti a vzdelanostnej orientácie detí, mládeže a dospelých. Poskytuje pomoc prostredníctvom svojich aktivít ľudom v núdzi,  dopĺňa respektíve nahrádza služby, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť.
 

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR a rozvíja aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, vzdelávacích, pohybových a športových podujatí aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti. 

Sme tu pre Vás


Önökokért vagyunk itt