Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

UPOZORNENIE !!!  Všetky naše projekty zverejnené na webstránke sú autorským dielom a duševným vlastníctvom neziskovej organizácie Adventim a ich kopírovanie je ZAKÁZANÉ. Kopírovanie zverejneného textu projektov Adventim n.o. resp. ktorejkoľvek jeho časti,  alebo použitie textu v iných projektoch sa považuje za plagiátorstvo v súlade zo zákonom o autorskom diele. 

Upcycling - krok pred recykláciou 

Cieľ 1.: Viesť k zodpovednému a správnemu triedeniu odpadu  

Cieľ 2.: Využívanie odpadového materiálu na kreatívnu tvorbu  

Cieľ 3.: Využitie odpadového materiálu na skrášlenie životného prostredia - záhradná architektúra  


 

Projekt - n.o

Projekt - NedisKVALIFIKUJ SA! 

-celoživotné vzdelávanie vzdelávanie

 Špecifický cieľ: 1.4.1 

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Prijímateľ: ADVENTIM n.o. 

Názov projektu: Celoživotné vzdelávanie v ADVENTIM n.o. 

Kód ITMS projektu: 312011G570

 

Názov projektu:

Celoživotné vzdelávanie v ADVENTIM n.o.

Popis projektu:

POPIS AKTIVITY:

Aktivita je kľúčovou a nosnou aktivitou projektu, bude orientovaná na tvorbu a úpravu vzdelávacích programov a na fyzickú realizáciu vzdelávania cieľovej skupiny. Podstatou aktivity bude príprava vzdelávacieho obsahu, ktorý skĺbi skúsenosti žiadateľa v oblasti CŽV, potreby cieľovej skupiny a požiadavky trhu práce a samotná realizácia školení vo vytvorených vzdelávacích programoch. Realizáciu aktivity budú zabezpečovať metodici, ktorí vytvoria vzdelávacie programy podľa požiadaviek pre akreditáciu programu celoživotného vzdelávania a zároveň v podobe potrebnej pre realizáciu vzdelávania (študijné materiály a materiály pre lektorov). Realizáciu vzdelávania zabezpečia lektori, pričom vzdelávacie aktivity budú mať charakter pilotného overovania vytvorených programov a budú slúžiť ako zdroj spätnej väzby pre ďalšiu úpravu týchto programov. Okrem samotného vzdelávania bude aktivita zahŕňať aj činnosti súvisiace s diagnostikou vstupných a výstupných kompetencií účastníkov. Realizácia aktivity prebieha paralelne s Aktivitou 2, ktorou sa zabezpečuje prepojenie potrieb trhu práce a celoživotného vzdelávania. Realizácia tejto aktivity bude mať povahu tvorivej činnosti.

V rámci tejto aktivity budú vytvorené a realizované nasledovné vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania:

• Program 1: Finančná gramotnosť

• Program 2: Základy podnikania

• Program 3: Houssekeeping – domáca gazdiná

ŠPECIFIKÁCIA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV:

Názov programu 1: Finančná gramotnosť

Rozsah programu: 50 hod.

Anotácia programu: Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti finančnej gramotnosti. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne využívať financie a hospodáriť s nimi. Obsahová náplň je zameraná na všeobecné základy finančnej gramotnosti, finančné plánovanie, úvery a zadlženie, sporenie, investovanie, riziká a činnosť subjektov pôsobiacich na finančnom trhu.

Moduly programu:
1. Človek vo sfére peňazí

2. Prvky finančného trhu

Obsah vzdelávania:

Modul 1 Človek vo sfére peňazí

• Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

• Príjem a práca

• Finančné plánovanie

• Praktické ukážky finančného plánovania

Modul 2 Prvky finančného trhu

• Subjekty pôsobiace na finančnom trhu a ich produkty

• Úver a dlh

• Sporenie a investovanie

• Riadenie rizika a poistenie

• Praktické ukážky finančného hospodárenia

Názov programu 2: Základy podnikania

Rozsah programu: 50 hod.

Anotácia programu: Vzdelávací program je zameraný pre tých záujemcov, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Zároveň je vhodná pre začínajúcich podnikateľov, ktorí majú minimálne alebo žiadne vstupné vedomosti v tejto oblasti. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre nich nevyhnutné pri rozbehnutí vlastného podnikania. Obsahová náplň vzdelávania je zameraná na procesné, legislatívne a ekonomické náležitosti, marketing a reklamu, zákaznícku orientáciu, kvalitu a inovácie, osobnosť podnikateľa a etiku v podnikaní.

Moduly programu:
1. Právna, ekonomická a pracovno-právna gramotnosť podnikateľa

2. Marketing, kvalita a etika v podnikaní

Obsah vzdelávania:

Modul 1 Právna, ekonomická a pracovno-právna gramotnosť podnikateľa

• Charakteristika jednotlivých právnych foriem podnikania

• Povinné registrácie a odporúčaný postup založenia podnikania

• Základné zákonné povinnosti podnikateľa

• Základy obchodného práva, daňovej a účtovnej legislatívy a pracovného práva

• Princípy kolobehu tovaru a služieb v ekonomike

• Ekonomické myslenie podnikateľa

• Finančná gramotnosť (peňažná, cenová a rozpočtová)

• Sledovanie vstupov a výstupov, tvorba rozpočtov

• Finančné riadenie, riadenie cash-flow

• Možnosti dotácií zo strany štátu a bánk, čerpanie finančných prostriedkov z fondov a iných dotácií

• Výhody a nevýhody zamestnávania pracovníkov, porovnanie rôznych druhov pracovnoprávnych vzťahov

• Základná legislatíva súvisiaca so zamestnávaním, zákonné nároky zamestnancov

• Základy mzdovej a personálnej agendy

Modul 2 Marketing, kvalita a etika v podnikaní

• Charakteristika a význam marketingu

• Marketingové nástroje a komunikácia

• Marketingové a produktové prostredie

• Internetový marketing a marketing v médiách

• Charakteristika a význam reklamy

• Psychológia reklamy, spoločné vlastnosti úspešných reklám

• Analýza, diagnostika, vyhodnotenie a optimalizácia reklamy

• Proklientská komunikácia

• Spôsoby správneho podávania a prijímania informácií

• Hľadanie zákazníckych potrieb

• Typológia zákazníka (spôsoby jednania s jednotlivými typmi)

• Diagnostika silných a slabých stránok klienta/zákazníka

• Vyjednávanie – hľadanie Win-Win riešení v problematických situáciách

• Budovanie partnerstva so zákazníkom a proaktívny prístup k zákazníkovi

• Kvalita a inovácie ako faktory konkurencieschopnosti

• Definovanie kvality produktu/služby

• Nastavenie, hodnotenie a meranie parametrov kvality

• Mechanizmy dosahovania stanovenej kvality

• Zavedenie kontrolných mechanizmov

• Problematika zavedenia zmeny

• Hľadanie dôvodov a možností pre inovácie

• Plánovanie a realizácia inovácií

• Meranie úspešnosti inovácií

• Úvod a význam etiky v podnikaní

• Úrovne podnikateľskej etiky

• Základné etické normy a pravidlá v podnikaní

• Typy najčastejších porušení základných etických noriem

• Dôsledky porušenia etických noriem

• Etický kódex

• Firemná kultúra a lojalita

Názov programu 3: Houssekeeping – domáca gazdiná

Rozsah programu: 50 hod.

Anotácia programu: Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností k vedeniu jednoduchej domácnosti. Cieľom programu je nadobudnutie základných znalostí a zručností viesť jednoduchú domácnosť. Obsahová náplň je zameraná na práce v domácnosti, a to varenie, starostlivosť o odev a textil, chov drobných zvierat, pestovanie okrasných rastlín, hospodárenie, hygiena a estetika rodinného prostredia. Obsah programu vychádza z potrieb trhu práce. Prioritnou cieľovou skupinou sú rómske ženy v evidencii úradu práce, ktoré sa naučia starostlivosti o domácnosť a základy finančnej gramotnosti.

Moduly programu:

1. Základy prípravy a podávania jedál

2. Starostlivosť o odev a bytový textil

3. Chov drobných zvierat

4. Pestovanie okrasných rastlín

5. Hospodárenie rodiny a finančná gramotnosť

6. Hygiena a estetika rodinného a životného prostrediaObsah vzdelávania:

Modul 1 Základy prípravy a podávania jedál

- hygiena pri práci s potravinami

- spracovanie potravín

- základné postupy prípravy jedál

- stolovanie a podávanie jedál

Modul 2 Starostlivosť o odev a bytový textil

- základy šitia

- žehlenie, žehlička

- čistenie textílií, pranie, automatická práčka

Modul 3 Chov drobných zvierat

- domáce zvieratá, ich druhy

- chov v interiéri a v exteriéri

- hygienické požiadavky na chov

Modul 4 Pestovanie okrasných rastlín

- podmienky pestovania

- agrotechnické postupy pri pestovaní

- aranžovanie

Modul 5 Hospodárenie rodiny a finančná gramotnosť

- hotovostný platobný styk

- bezhotovostný platobný styk

- rodinný rozpočet (príjmy a výdavky)

Modul 6 Hygiena a estetika rodinného a životného prostredia

- ochrana životného prostredia

- opatrenia proti nehodám v domácnosti

- hygienické a estetické požiadavky pre jednotlivé miestnosti domu/bytu

- clean service (čistenie a dezinfekcia, prostriedky, pomôcky, postupy)

Výstupy projektu: 


Projektová súťaž ZSE 
Adventim n.o. získal grant za projekt - Športom pre onko kamarátov"


Projektová súťaž vyhlásená mestom Dunajská Streda

Adventim n.o.  získal grant za projekt - "Životná úroveň handicapovaných nám nie je ľahostajná"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.