Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové vzdelávanie - Sociálny podnik- Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - - Sme tu pre Vás

STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE   -    KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS

Odborné duálne vzdelávanie v jazyku slovenskom - 

KUCHÁR - CUKRÁR -PEKÁR - MÄSIAR - STAVEBNÁ VÝROBA -  TECHNICKO ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

nadstavbové štúdium -
 • výroba potravín
 • podnikanie v remeslách a službách

 • Odvetvie

    

  Magyar nyelvű duális szakképzés minden oktatási szakon : 

  SZAKÁCS -CUKRÁSZ- PÉK - HENTES - ADMINISZTRÁCIÓS DOLGOZÓ

  felépítményi oktatás  -  ZÁZITKOVÉ UCENIE V NASEJ GASTRO DIELNICKE

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum

  KAM NA STREDNÚ

  Pýtaš sa kam na strednú?
  Ak by si teda chcel, aby tvoje ďalšie vzdelávanie bolo nielen kvalitné ale aj zážitkové a zábavné, tak neváhaj a poď medzi nás.

  Melyik középiskolában folytatni a tanulmányokat? 
  Ha nemcsak minőségi,hanem egyben élményszerű és szórakoztató oktatást szeretnél, akkor ne habozz, gyere közénk! 


  HLADAJ MAJSTRA MÚDREHO MYSLOU, DOBRÉHO SRDCOM , SKROMNÉHO DUSOU

  Dunajská Streda, 25.4.2022

  FOTKY MESIACA
  APRÍL

  Zážitkové vyučovanie -SSOŠ MSZKI Adventim

  Veterníky

  Čokoládové pečivo

  Adventim n.o. - projekt

  Upcycling - krok pred recykláciou

  Náš projekt (zriaďovateľ školy Adventim n.o.) vypracovaný v rámci projektovej výzvy Trnavského samosprávneho kraja pre neziskové  organozácie, ktorý sme prihlásili pre zisk grantov. Projekt je zameraný  predovštkým na ochranu prírody a životného prostredia  prosredníctvom praktických aktivít .


   
  Zážitkové vyučovanie v  našej škole

  članok sa pripravuje

  Z historie našej školy

  História Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM sa začína písať 1. septembra 2018. Do siete škôl a školských zariadení bola škola zaradená s odbormi: mäsiar, pekár, technicko - administratívny pracovník, cukrár kuchár, podnikanie v remeslách a službách a výroba potravín.

  História Žitného ostrova dokumentuje skutočnosť, že potravinárstvo sa v tomto prekrásnom regióne rozvíjalo od pradávna, čiže v danom prostredí má silnú tradíciu. Mnohí výrobcovia potravín kladú dôraz na kvalitu a poctivosť prvovýroby a svojich ďalších výrobkov, tovarov a služieb. Stredná odborná škola ADVENTIM preto vzniká s cieľom vzdelávať a vychovávať mladých ľudí v odboroch zameraných na potravinárstvo. Zdravé potraviny, správna výživa je to, čo chce mať každý. V obchodoch máme na výber množstvo produktov, žiaľ, nie všetky sú pre nás najbezpečnejšie, alebo najzdravšie. Štúdium v odboroch mäsiar, pekár, cukrár kuchár, potraviny a výživa chceme prispieť k ochrane nášho zdravia. Budeme sa snažiť vzdelať a vychovať odborníkov, ktorí zabezpečia, aby potraviny, ktoré prídu na náš stôl, boli kvalitné a nemali negatívny vplyv na naše zdravie. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie, týkajúcich sa bezpečnosti potravín, si budú môcť naši absolventi nájsť uplatnenie aj v štátnej správe SR a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ.

  Učebný odbor technicko-administratívny pracovník je momentálne nedostatkovým odborom na trhu práce a škola v rámci štúdia ponúkne žiakom všetky možnosti a nástroje na to, aby sa študenti stali špičkovými odborníkmi v rôznych oblastiach, ktoré prezentuje profil absolventa. Každý rok sa nájdu žiaci, ktorým sa nepodarí ukončiť nižšie sekundárne vzdelávanie. Takýmto žiakom ponúkame pomocnú ruku v podobe odboru stavebná výroba a zároveň aj kurz na získanie nižšieho sekundárneho vzdelania v dennej aj diaľkovej forme. V prípade úspešného ukončenia kurzu na získanie nižšieho sekundárneho vzdelania bude žiakom ponúknutá možnosť študovať v zvolenom učebnom odbore.

  Cieľom Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM je prostredníctvom prepojenia teoretického vyučovania s praktickým v systéme duálneho vzdelávania poskytnúť žiakom také vedomosti, zručnosti a kompetencie, aby sa po ukončení štúdia na našej škole čo najlepšie uplatnili na trhu práce a zároveň boli pripravení na celoživotné vzdelávanie. Rozvinieme u žiakov potrebné kľúčové kompetencie: komunikačné schopnosti a spôsobilosti, personálne a interpersonálne schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami, realizovať numerické, symbolické aplikácie a budeme ich viesť k zodpovednému formovaniu občianskej spoločnosti.


   Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM – története 


  Intézményünk  – Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM – története 2018. szeptember 1-jén kezdődött. Az iskolák és iskolai intézmények hálózatába az alábbi szakokkal lett besorolva: hentes, pék, irodai alkalmazott, cukrász szakács, vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén, élelmiszeripari termelés.

  Csallóköz történelme a bizonyíték arra, hogy az élelmiszeripar ebben a gyönyörű régióban már ősidőktől kezdve a legfejlettebb területek közé tartozott, így ma már komoly hagyományokkal rendelkezik. Az élelmiszeriparban dolgozók nagy hangsúlyt fektetnek a minőségre termékeikkel, áruikkal és szolgáltatásaikkal kapcsolatban. A Magán Szakközépiskola ADVENTIM megalapításának célja a fiatalok oktatásának és nevelésének biztosítása volt az élelmiszeripari szakmákon belül. Az egészséges élelmiszerek, a megfelelő étkezési szokások mindenki számára fontosak. Az üzletekben számtalan termék megvásárolható, azonban sajnos nem mindegyik biztonságos és egészséges. A hentes, pék, cukrász szakács, élelmiszerek és tápanyagok szakok oktatásával szeretnénk hozzájárulni egészségünk védelméhez. Mindent megteszünk azért, hogy olyan szakemberek kerüljenek ki intézményünkből, akik biztosítják a családi asztalra kerülő élelmiszerek kiváló minőségét, elkerülve azok negatív hatását egészségünkre. Az Európai Unió élelmiszeriparra vonatkozó jogszabályainak és előírásainak ismeretében végzőseink a Szlovák Köztársaságban, de a nyelvi felkészítés következtében az EU országainak hasonló intézményeiben is megállják majd a helyüket.  

  Az irodai alkalmazott jelenleg hiányszakma a munkapiacon. Iskolánk minden ezen a szakon tanuló diáknak lehetőséget teremt ahhoz, hogy a jövőben kitűnő szakemberekké váljanak minden olyan területen, amit az abszolvens profilja reprezentál.

  Sajnos minden tanévben vannak olyan tanulók, akiknek nem sikerül megszerezni az alapiskolai végzettséget. Ezeknek a tanulóknak nyújtunk lehetőséget az építkezési segéd szakkal, sőt lehetőséget kapnak arra is, hogy nappali tagozaton vagy távúton el tudják végezni az alapiskolai végzettséget nyújtó kurzust. Ennek sikeres elvégzését követően az általuk választott szakmai tanulmányaikat is megkezdhetik iskolánkban.

  A Magán Szakközépiskola ADVENTIM nagy hangsúlyt fektet az elméleti oktatás és a szakmai gyakorlat összekapcsolására. A duális képzésben tanulóinknak olyan ismereteket, készségeket és kompetenciákat nyújtunk, amelyek segítségével az iskola elvégzését követően sikeresen léphetnek be a munkaerőpiacra, felkészültek legyenek az élethosszig tartó tanulásra.

  Fejlesztjük a tanulók kulcskompetenciáit: kommunikációs, személyi és szociális, alkotó és kritikus problémamegoldás készségeit és képességeit, a modern információs technológiákkal való munkát, segítünk számukra a társadalom értékes tagjává válni.

  14.1.2022
  P
  rezentácia strednej odbornej školy Adventim pre žiakov základných škôl

  Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Mostová

  Základná škola Veľké Úľany

  Základná škola Jelka

  Mgr. Judka Botló a PhDr. Attila Paraszti dnes našu školuv a systém  resp výhody duálneho   vzdelávania v  SSOS MSZKI Adventim  predstavili v troch základných školach v okolí Dunajskej Stredy. 

  12.1.2022, Dunajská Streda

  Zážitkové vyučovanie

  KREATíV ÉLMÉNY OKTATÁS

  11.1.2022, Dunajská Streda


  ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE


  Po vianočných prázdninách sme sa vrátili do školy. Niektoré ročníky začínajú nový rok s praktickým vyučovaním a niektoré s teoretickým. Žiaci počas teoretického vyučovania sa vďaka výborne zariadenej špecializovanej učebne ( do ktorej sme velkú časť zariadenia získali vďaka projektu ) môžu zúčastňovať zážitkového vyučovania - pečenie a varenie. 
  A ako inak privíťať nový rok ako chrumkavým pečivom. Naša milá pani zástupkyňa magistra Monika Vargová aj  tentokrát pripravila pre žiakov skvelý program. Upiecť naozaj chutné pečivo si vyžaduje nielen znalosť receptu či množstva ingrediencii ale aj duchaprítomnosť pri postupe. No najviac však lásku k pečeniu. Veľmi nás teší, že naši žiaci sa s velkou obľubou a stále viacerí zúčastňujú týchto zážitkových vyučovaniach.

  KREATíV ÉLMÉNY OKTATÁS

  A CIKK FORDíTÁSÁN DOLGOZUNK..

  Predstavujeme našu školu absolventom ZŠ

  Vďaka našim kolegom, učiteľom školy, sme minulý rok predstavili našu školy v niekoľkých základných školách v blízkom okolí, (Diakovce, Vrakúň, Lehnice, Neded, Tomášikovo, Okoč, Dunajská Streda, Dolný Štál, Holice, Horná Potôň). Vďaka týmto výjazdom a prezentácii školy učiteľmi sa naša škole stále viac dostáva do povedomia žiakov základných škôl pred výberom ďalšieho vzdelávania na strednej škole. Poďakovane patrí všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení prezentácií, ale predovšetkým magistre Judke Botló a doktorovi Parasztimu , ktorí základné školy osobne navštevujú.


  Iskolánk benutatása a környező alapiskolákban.

  Az elmúlt évben, köszönhetően Botló Judit és Paraszti Attila tanáraiknak, több alapiskolában bemutattuk a végzős diákoknak és a nyolcadikosoknak, az iskolánkat és a tovább tanulás lehetőségeit az Adventim Magán Szakközépiskolaban.


  5.1.2022, Dunajská Streda

  Najlepší kolektív , sme Vám vdační

  Ďakujeme že Vás máme a že ste takí, akí ste drahí kolegovia. Kolektív, ktorí ste vytvorili, je ten najúžasnejší kolektív. Spolu  s Vami dokážeme, že naša škola bude úspešná a progresívna .

  Zažili sme toho spolu dosť, veselé aj smutné, ťažké aj ľahšie, no spolu sme zvládli všetko.

  Ďakujeme za  Vašu zodpovednú prácu a za všetko, čo pre našu  a vašu školu robíte. Ľúbime Vás.


  Zriadovateľ  - Adventim n.o.

  3.1.2022. Dunajská Streda

  A legjobb kolektiva

  Drága kollégák, szívből köszönjük, hogy egy csodálatos kolléktívát alakítottak ki az iskolánkban és önöknek köszönhetően az iskolánk sikeres és progresszív.

  az elmult időszakban sok mindent ítéltünk, jót rosszatt, de eggzütt minden akadályt leküzdöttünk.

  Köszönjük a kiváló munkát és mindent amit a mi és önök iskolájíért tesznek.Mindjájukat nagyon szeretjük..


  Adventim n.o. az iskola fentartója

  POŽEHNANÉ VIANOCE 

  A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2022

  VÁM V MENE CELÉHO KOLEKTIVU ZAMESTNANCOV  A VŠETKÝCH ŠTUDENTOV  

  SSOŠ MSZKI ADVENTIM  
  V DUNAJSKEJ STREDE 

  ŽELAJÚ

  PhDr.Andrea Olejniková
  riaditeľka SSOŠ MSZKI Adventim
  PaeDr. Csaba Penczinger
  zástupca riad.TV
  Mgr. Monika Vargová
  zástupkyňa riad.PV
  Vianočný workshop - ešte raz
  Takmer všetci sme už videli malé deti, ako sa hrajú na pieskovisku. V rukách majú rôzne formičky, lopatky  a konvičky... a tvoria. Tvoria s takým elánom,  s takým záujmom, s takým nadšením. Radosť na nich pozerať. Tak , asi tak nejak, to vyzeralo aj na vianočnom worshope v našej škole. Záujem našich žiakov potešil a nadchol aj našich učiteľov. A nadchol až tak, že usporiadali pre žiakov ďaľšie kolo vianočného workshopu. Radosť bolo pozerať na našich žiakov, s akým elánom , s akým nadšením sa pustili do práce. Jedno velké "detské ihrisko".  A pri ozdobovaní vianočného pečiva? Ich fantázia nemala medze. Super, výborné. 
  A našej zátupkyni magistre Monike Vargovej, patrí náš obdiv a obrovské poďakovanie.

  10.12.2021, Dunajská Streda
  prev next

  Még egyszer - karácsonyi worshop

  Tekintettel a nagy érdeklődésre, egy ujjab karácsonyi sütik készítése tartalmú workshop-ot rendeztünk az iskolánkban, magiszter Varga Mónika vezetésével. Oröm volt nézni a diákjainkra ahogy tevékenykedttek. Külön kiemelést érdemel az aprósütik dészítése, ahol diakjaink szabadon engették fantáziájukat. Végül is nagyszerűen sikerültek, nagyon szépek és rettentően finomak lettek az aprósütik.

  Celá škola rozvoniava 

  VIANOČNÝ WORKSHOP

  Workshop Pečenie vianočného pečiva v medzinárodnej gastronómii pod vedením našej vzácnej pani zástupkyne Mgr. Moniky Vargovej a vďaka projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
  Vianočným pečivom z našej kuchynky rozvoniame Vianoce aj mnohým rodinám v núdzi a aj  dôchodcom .

  Karácsonyi sütemények a nemzetközi gasztronómiában - workshop Mgr. Varga Mónika helyettesnő vezetésével és köszönhetően a Középiskolai tanulmányok összekapcsolása a gyakorlattal projektnek. Az aprósütémennyel meg ajandékozzuk a magányos idöseket és a rászoruló
  családokat is.

  7.december 2021, Dunajská Streda

  Suroviny do špecializovanej učebne

  Vďaka projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou realizovanému prostredníctvom Ministerstva školstva SR majú naši žiaci k dispozícii nielen plne zariadené priestory, ale aj suroviny, na ktoré sa nemusia ich rodičia skladať a ktoré financujeme s 5 percentnou spoluúčasťou, na ktorú nám poukazuje zriaďovateľ školy ADVENTIM n.o. finančné prostriedky, ktoré získava z 2 % daní od dobrých ľudí. Žiaci pod vedením úžasných pedagogických a odborných zamestnancov napredujú nielen na odbornom výcviku, ale aj vo voľnom čase v skole a ešte si aj naplnia brušká dobrotami (ao)

  Alapanyagok a szakkorökre

  A Középiskolai oktatás összekapcsolása a gyakorlattal projektnek köszönhetően tanulóinknak nemcsak teljes körűen berendezett helyiségek állnak rendelkezésükre, hanem az alapanyagok is, amit 5%-os önrészből finanszírozunk, köszönhetően az adó 2 %-ának, amit jó emberek ajánlanak fel az ADVENTIM részére. Kiváló pedagógusaink vezetésével tanulóink nemcsak a szakmai gyakorlat keretein belül, hanem szabadidejükben is a képeken látható finomságok készítésével foglalatoskodnak, s közben a kóstolás is belefér 

  10.12.2021,Dunajská Streda

  Naši učitelia a deti - vždy dokážu priniesť kúsok dobra do srdiečok ostatných. Atmosféra Vianoc v škole, ktorú žiaci s učiteľmi vytvorili každému prináša nielen príjemný pohľad na krásne dekorácie , ale aj radosť  v srdci a pokoj v duši. Požehnané Vianoce všetkým.  

  Tanáraink és tanulóink mindig képesek arra, hogy mások szívébe valami szépet és jót csempésszenek

  2.12.2021, Dunajská Streda

  Milí zákonní zástupcovia a priatelia školy,
  ak by ste prejavili ochotu pomôcť nám aj v tomto roku 2 percentami dane, prípadne aj Vaši známi, budeme veľmi radi. Z vyzbieraných peňazí za minulý rok sme financovali 5 percentnú spoluúčasť na projekte Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou a kúpili sme 3 notebooky na zapožičanie pri dištančnom štúdiu žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín, 2 germicídne žiariče, 500 respirátorov, rúšok, rukavíc a 6 pollitrových balení dezinfekcie pre ranný filter, do každej triedy aj na každú toaletu. V ďalšom školskom roku by sme ako zriaďovateľ školy chceli zakúpiť Kamerový terminál na meranie teploty, kontrolu rúška a dezinfekciu rúk. Vopred veľmi pekne ďakujeme. (ao)

  Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!
  Nagy örömünkre szolgálna, ha Önök, ill. ismerőseik idén is intézményünket támogatnák adójuk 2%-ával. A tavaly befolyt összegből finanszíroztuk az 5%-os önrészt a középiskolai oktatás gyakorlattal való összekapcsolására irányuló projektre (Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou), 3 notebookot vásároltunk, ezeket szociálisan hátrányos helyzetű családból származó diákjaink kapták meg az online oktatás idejére, továbbá 2 germicid izzót, 500 reszpirátort, maszkokat, kesztyűket és 6 félliteres fertőtlenítőszert az osztályokba, illemhelyiségekbe is. A következő iskolaévben az iskola fenntartójaként szeretnénk olyan kameraterminált vásárolni, amely ellenőrzi a testhőmérsékletet, a maszkviselést és a kézfertőtlenítést. Előre is köszönjük támogatásukat!
  vyhlasenie-o-poukazani-dane 2021.pdf

  Nežná revolúcia 1989 - prednáška

  Celodenná prednáška PhDr. Andrey Olejníkovej (v slovenčine), Mgr. Judky Botló (v maďarčine) a Mgr. Lýdie Žákovej o ceste k 17. Novembru a udalostiach Nežnej revolúcie

  Egésznapos előadás PhDr.Olejníková Andrea (szlovákul), Mgr.Botló Judit (magyarul) és Mgr.Žáková Lýdia közvetítésével a november 17-éhez vezető útról és a bársonyos forradalom eseményeit


  16. november 2021, Dunajská Streda

  Predstavili sme našu strednú odbornú školu na ZŠ vo Vrakúni

  Naši fantastickí kolegovia PhDr. Attila Paraszti a Mgr. Judka Botló predstavujú aj dnes našu školu na Základnej škole vo Vrakúni 

  Fantasztikus kollégáink, PhDr. Paraszti Attila és Mgr. Botló Judit ma a várkonyi alapiskolában mutatták be iskolánkat.

   12.11. 2021, Vrakúň

  Jesenný WORKSHOP 

  Tematické workshopy, okrem toho , že prostrednictvom nich majú študenti  možnosť  spoznávať a udržiavať tradície,  sú ideálnou príležitosťou na  rozvíjanie manuálnej zručnosti , kreatevity alebo citu k estetickosti, ku krásnu . Jesenné tematické worshopy ponúkajú veľa možnosti na osvojovanie si  rôznych kreatívnych techník, napr. carving alebo aranžovanie a pod.

  Úžasný workshop zorganizovala naša PhDr. Dórika Pázmanyová.
  Zapojila sa úplne celá škola, všetci učitelia aj žiaci. Pochutnali sme si na bublaninách od našej Andrey Kántor a pizze boli určené žiakom.
  (vn)

  Szuper workshop PhDr. Pázmány Dóri vezetésével.
  Az egész iskola bekapcsolódott, minden pedagógus és diák egyaránt. Közben Kántor Andrea sütijét is megkóstoltuk, és a pizzázás sem maradhatott el 

  Végéhez közeledik október – az idősek iránti tisztelet hónapja. Értékeljük az idősebb korosztályt és munkájukat, hiszen ezek az értékek a mostani generáció számára kiszámíthatatlanok. Eredeti elképzeléseink szerint a somorjai Ambrózia idősek otthonába látogattunk volna el, azonban a járványügyi helyzet romlása miatt ezt el kellett halasztanunk. A somorjai Rolin 1 vállalkozásnak köszönhetően mégis sikerült meglepni az idősek otthona lakóit. Itt dolgozik két elsős diákunk – a képeken is látható Ljikaj Almedina és Derzsi Dominik. A Rolin 1 tulajdonosa az Ambrózia idősek otthona lakóinak sós és édes péksüteményeket ajándékozott. Tanulóink tanáraikkal együtt személyesen vitték el és adták át Mgr. Bodó Anna igazgatónőnek. A köszönet azonban nemcsak Ljikaj urat és tanulóinkat illeti, hanem pedagógusainkat is, akik ezt a találkozót megszervezték, név szerint Mgr. Botló Judit, Mgr. Póda Krisztina és PhDr. Penczinger Csaba. Minden társadalom csatlakozik az idősek örökségéhez, náluk találjuk gyökereinket, amiből a következő generáció fái hajtanak ki. Minden idős embernek erőt, egészséget kívánunk, az otthonok dolgozóinak pedig kitartást a megterhelő járványhelyzetben. Értékeljük az idősek bölcsességét és az otthonokban dolgozók odaadó és fáradságos munkáját. 

  Mesiac úcty k starším

  Končí sa nám október- mesiac úcty k starším. Vážime si život a prácu seniorov, pretože ich hodnota pre generáciu našich žiakov je nevyčísliteľná. Pôvodne sme mali ísť vystupovať do Domova pre seniorov Ambrózia v Šamoríne, ale nakoľko sa zhoršila pandemická situácia, naše vystúpenie sme museli odložiť. Náš zamestnávateľ v odbore pekár Rolin 1 s.r.o. v Šamoríne však urobil krásne gesto. Pracujú tu 2 naši prváci z triedy s vyučovacím jazykom maďarským, ktorých vidíte na fotografiách- Almedina Ljikaj a Dominik Derzsi. Pán majiteľ pekárne daroval pre Domov seniorov Ambrózia slané aj sladké pečivo, ktoré im naši prváci spolu s učiteľmi odniesli a odovzdali pani riaditeľke Mgr. Anne Bodóovej. Veľká vďaka patrí nielen pánovi Ljikajimu a žiakom, ale aj našim učiteľom, ktorí so srdečným nasadením podujatie zorganizovali- Mgr. Judita Botló, Mgr. Kristína Pódová, PhDr. Csaba Penczinger. Každá spoločnosť sa hlási k odkazu seniorov, u nich máme svoje korene, z ktorých klíčia stromy ďalších pokolení. Prajeme všetkým seniorom pevné zdravie a zamestnancom všetkých domovov pre seniorov veľa síl v náročných pandemických časoch. Vážime si dedičstvo múdrosti seniorov a obetavú a náročnú prácu zamestnancov rezidenciálnych zariadení,v ktorých seniori žijú.(ao)

  Študentská školská rada

  Vo štvrtok 21.10.2021 sa konalo zasadnutie Študentskej školskej rady. Bol schválený Štatút študentskej školskej rady, prebehli voľby predsedu v tajnom hlasovaní a v diskusii padli návrhy na rôzne aktivity. Blahoželáme Petrovi Zónovi z 3.TAP, ktorý sa stal predsedom tohto poradného orgánu a tešíme sa na stretnutie v mesiaci november 

  Iskolai Diáktanács

  2021. október 21-én iskolánk Diáktanácsának ülésére került sor. Elfogadásra került a Diáktanács statútuma, titkos szavazással dőlt el az elnök személye, különböző programok szervezésének ötletei merültek fel. Szívből gratulálunk Zóna Peternek, a 3.TAP osztály tanulójának, akit elnöknek választott meg a tanács. A következő ülés novemberben lesz, amit már most nagyon várunk.

  Z praxe našich študentov - odbor mäsiar

  Klobásočky mňam mňam mňam Mäsiarstvo Erik Horváth v Gabčíkove a náš druhák v odbore mäsiar na praxi 

  20.10. 2021, Gabčikovo

  Hentes szakon tanuló diákjain gyakorlaton Bősön

  Kolbászkák nyamiii
  A bősi Horváth Erik hentesnél másodikos hentes szakos tanulónk szakmai gyakorlaton .

  Morbi in sem

  Náš partner v systéme duálneho vzdelávania pre odbor pekár - DANUBIA a.s.

  A duális képzésben, pék szakon partnerünk a DANUBIA pékség1910 

  Z praxe našich študentov - odbor cukrár/kuchár

  Náš partner v systéme duálneho vzdelávania v odbore cukrár kuchár LORIANS reštaurácia
  A duális képzésben, cukrász-szakács szakon partnerünk a LORIANS étterem.

  19.10.2021, Dunajská Streda
   Gyakorlaton a cukrász/szakács szakon tanulő diakjaink

  A duális képzésben, cukrász-szakács szakon partnerünk a LORIANS étterem.

  Z praxe našich študentov - odbor mäsiar

  Rodinné prostredie, spokojní žiaci a nadobudnuté zručnosti v odbore mäsiar
  náš nový zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania- Mäsiarstvo EKE v Gabčíkove

  Családi környezet, az elégedett tanulók által elsajátított készségek a hentes szakon  új munkaadónk a duális képzésben az EKE HÚSBOLT Bősön

   16.10.2021, Gabčíkovo 

  Tanulóink az új munkáltatónál a duális képzésben - BACKSTAGE CONSULTING s.r.o. - technikai-adminisztrációs dolgozó szak.

  15.10.2021, Dunajská Streda   

  Budúci technicko-administratívny pracovníci na praxi

  Naši žiaci u nových zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania - BACKSTAGE CONSULTING s.r.o. - odbor technicko- administratívny pracovník

  Morbi in sem

  Naši žiaci u nových zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania - odbor pekár s vyučovacím jazykom maďarským - TALIANSKA PEKÁREŇ
  Tanulóink az új munkahelyen a duális képzésben - magyar tanítási nyelvű pék szak - OLASZ PÉKSÉG 1210

  Morbi in sem

  Naši žiaci u nových zamestnávateľov v odbore cukrár kuchár s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským - ZSERBÓ CUKRÁREŇ
  Tanulóink az új munkahelyen szlovák és magyar tanítási nyelvű cukrász-szakács szakon - ZSERBÓ CUKRÁSZDA

  Beseda s včelárom.

  Dnešná beseda so včelárom nám spríjemnila deň. Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií zo života tohto vzácneho hmyzu a skúsený včelár priniesol aj včelie produkty. 


  9.9.2021, Dunajská Streda
  Beszelgetés méhésszel

  Rengeteg hasznos tudnivalót tárt a diákok elé a földünk eggyik legfontosabb  és leghasznosabb előlényeiről, a méhekről, a méhész aki ellátogatott ma az iskolánkba.


  OZNAM !

  V týždni od 23.8.2021 - 27.8.2021 prebieha v škole vzdelávanie pedagógov.
   Školský rok otvárame dňa 2. septembra 2021 nasledovne:

  8.00 - 9.00 hod. žiaci druhých, tretích, štvrtých ročníkov na triednických hodinách s triednymi učiteľmi
  9.00 - 12.00 hod. žiaci prvých ročníkov a ich zákonní zástupcovia s triednymi učiteľmi a zástupkyňou riaditeľky pre odborné vzdelávania Mgr. Monikou Vargovou
  Slávnostné otvorenie hromadného charakteru sa nebude konať ani v tomto školskom roku, aby sme neohrozili našu komunitu možným šírením vírusu. Prítomnosť zákonných zástupcov u žiakov prvých ročníkov je žiaduca z toho dôvodu, že dostanú všetky informácie o možnostiach odborného vzdelávania žiakov v systéme duálneho vzdelávania a vyplnia potrebné tlačivá pod našim odborným vedením. Zároveň budú mať priestor na otázky a odpovede.
  Tešíme sa na Vás!

  KÖZLÉSEINK !

  2021. augusztus 23 – 27. között iskolánkban a pedagógusok továbbképzésére kerül sor. 
  A tanévnyitóra 2021. szeptember 2-án kerül sor, mégpedig az alábbi időbeosztás szerint:

  8:00 – 9:00 között a 2. 3. és 4. évfolyamok számára osztályfőnöki órák keretén belül az osztályfőnökökkel,
  9:00 – 12:00 között az 1. évfolyam és a törvényes képviselők számára az osztályfőnökökkel és a szaktantárgyakért felelős igazgatóhelyettessel, Mgr. Varga Mónikával.
  A járványhelyzetre való tekintettel ünnepélyes tanévnyitóra idén sem kerül sor.
  Az elsősök törvényes képviselőinek jelenléte feltétlenül szükséges, hiszen megkapják az összes szükséges információt a tanulók szakképzésének lehetőségeiről a duális képzésben, segítséget kapnak a szükséges nyomtatványok kitöltéséhez, az esetleges kérdéseikre is választ kapnak.
  Szeretettel várjuk Önöket!

  Bližšie Informácie  u našej milej tajomnička školy Aniko Valasko

  Okolie našej školy.


  Skrášľujeme okolie školy aj cez prázdniny a tešíme sa na našich žiakov v septembri. Ďakujeme Jozefovi Olejníkovi a Magdike Bartalovej

  16. jula 2021 

  A nyári szünet alatt , köszönhetően Jozef Olejníknak és Bartal Magdikának, az iskolánk környezete is megszépült. Esztétikus környezetben várjük szeptemberben a diákjainkat.

  Hurá, na prázdniny !

  Školský rok je za nami.
   Kolektív našej školy praje krásne slnečné prázdniny všetkým žiakom, zákonným zástupcom a priateľom školy.
  Dovidenia v školskom roku 2021/2022

  30.jun.2021,Dunajská Streda 

  prev next

  Vakáció, nyári szünet.

  Egy ujjab tanévnek vége.Az iskolánk kollektívája minden diáknak, szüleiknek és az iskolánk barátainak napsütotte nyári szűnetet kíván.

  Jó pihenést mindenkinek.Találkozunk a 2021/2022 tavévben.

  Hosť DRS: Lidka Žáková (školská psychologička)

  Naša školská psychologička Lydka Žáková v Slovenskom rozhlase .
  Rozhovor si môžete vypočuť na -

  link: https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/host-dobreho-rana/270320/host-drs-lidka-zakova-skolska-psychologic...

  5.6.2021 Bratislava

  SOCIÁLNY PEDAGÓG NA ŠKOLE

  Inkluzívny tím našej školy už pracuje v plnom nasadení na hodinách občianskej náuky 

  Hová tovább az alapiskolából? Motivációs kínálataink.

  Érdekel a sütés-főzés, szeretnél szakmailag fejlődni? Válaszd a SZAKÁCS-CUKRÁSZ szakot az iskolánkban!

  A 4 éves tanulmány elvégzését követően mindkét szakból szaklevelet kapsz, és az érettségit is megszerezheted egy kétéves felépítményi elvégzésével. 
  A tanítás a következőképpen valósul meg: egy hét az iskolában és egy hét szakmai gyakorlat a munkáltatónál. 
  A duális képzésben a szerződéses partnereink a vásárúti Dolce Vita cukrászda és a dunaszerdahelyi Lorians étterem. 
   Iskolánk diákjaként az alábbi KEDVEZMÉNYEKBEN részesülsz 
  - ingyenes utazás a Nagyszombati kerületen belül
  - a különböző gasztronómiai rendezvényeken és versenyeken való részvétel lehetősége
  - havi 50 euró ösztöndíj
  - különféle ösztöndíjak: szociális, motivációs, fenntartó által biztosított
  - egy inklúzív csapat, akik szívesen segítenek Neked a problémáid megoldásában
  - a tanulmányaid befejezése után segítség a munkakeresésben
  - részt vehetsz a "A középiskolai tanulmányok és a szakmai gyakorlat összekapcsolása" projektben (Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou), amely során szabadidős tevékenységeket biztosítunk számodra, valamint szakirodalmat és üzletvezetési ismereteket szerezhetsz
  - tanulmányi kirándulások és workshopok
  Nézd meg a fotókat, hogyan dolgoznak a munkáltatóknál tanulóink, és nézd meg a motivációs videónkat is!

  Ako ďalej  absolvent? Motivuj sa našimi  ponukami.

  Rád varíš a pečieš a chceš sa zdokonaliť v praxi? VYBER SI ODBOR CUKRÁR - KUCHÁR na našej škole
  Štúdium je 4-ročné a jeho ukončením získaš výučný list v oboch odboroch, pokračovať môžeš v 2-ročnom maturitnom nadstavbovom odbore.
  Vyučovanie prebieha v pomere 50:50 - jeden týždeň si v škole a ďalší týždeň na pracovisku zamestnávateľa
  Našimi zmluvnými partnermi pre systém duálneho vzdelávania sú cukráreň Dolce Vita v Trhovej Hradskej a reštaurácia Lorians v Dunajskej Strede 
  BONUSY, ktoré získaš tým, že sa staneš našim študentom
  - cestovanie zdarma po celom Trnavskom samosprávnom kraji,
  - možnosť zúčastňovať sa rôznych gastro akcií a súťaží
  - 50 Eur mesačne župné štipendium
  - rôzne druhy štipendií - sociálne, motivačné, zriaďovateľské
  - inkluzívny tím, ktorý Ti vždy a rád pomôže s Tvojimi problémami
  - servis pri hľadaní práce po ukončení štúdia
  - účasť v projekte Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, v ktorom Ti poskytneme voľnočasové aktivity a odbornú literatúru a vedenie remeslom navyše,
  - exkurzie a workshopy
  pozri si fotografie, ako pracujú u zamestnávateľov naši žiaci a pozri si aj motivačné video nižšie (ao)

  Dunajská Streda, 6.2.2021

  Projekt Prepojenie teoretického vzdelávania s praxou
  Naša škola sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do projektu Prepojenie teoretického vzdelávania s praxou. V rámci projektu funguje na škole 6 pedagogických klubov zameraných na matematickú, prírodovednú, čitateľskú, jazykovú, finančnú a IKT gramotnosť. Na stretnutiach klubov si pedagógovia vymieňajú cenné skúsenosti a sprostredkúvajú si navzájom nové trendy vo vzdelávaní.

  "Az elméleti oktatás összekötése a gyakorlattal" projekt
  Iskolánk a 2020/21-es tanévben bekapcsolódott a projektbe, melynek keretén belül 6 pedagógusklub működik. Ezek a matematikai, természettudományi, olvasási, nyelvi, pénzügyi és IKT készségek fejlesztésére írányulnak. A találkozókon a pedagógusok megosztják egymással értékes tapasztalataikat és az új trendeket az oktatás területén.

  Štipendium

  Ako zriaďovateľ Sukromnej strednej odbornej školy ADVENTIM motivujeme mesačne študentov motivačným štipendiom. Za mesiace január- máj 2021 získala štipendium žiačka 1. ročníka odboru pekár Gabriela 

  Sme nesmierne hrdí
  na našu kolegyňu a priateľku
  PhDr. Evu Siposovú 

  OZNAM !

  Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM oznamuje, že od 1. septembra 2021 otvára 2-ročné štúdium v učebnom odbore 6468 F pomocník v kuchyni určené absolventom základnej školy, ktorí neukončili nižšie stredné vzdelanie. Popri štúdiu v uvedenom odbore môžu žiaci absolvovať aj kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania.

  A dunaszerdahelyi Magán Szakközépiskola ADVENTIM értesíti az érdeklődőket, hogy 2021. szeptember 1-jétől 6468 F konyhai kisegítő tanulmányi szakot nyit azoknak, akik nem szerezték meg az alapiskolai végzettséget. A kétéves tanulmány során lehetőség nyílik a szakmai képzés mellett az alapiskolai végzettség megszerzésére is.


  Milí študenti, na štvrtok a piatok (3.9.2020 a 4.9.2020) sme si pre Vás pripravili v spolupráci s občianskym združením FutuReg zaujímavú a podnetnú aktivitu. Program nájdete nižšie:


  Vzdelávanie Minority Kids na stredných školách - "Viac práva, menej násilia!"
  miesto: Súkromná stredná odborná škola Magán Szakközépiskola Adventim
   adresa : Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda
  čas : 2., 3., 4. septembra 2020, od 9:00

  Program
  1.deň : Viac práva, ako násilia pre deti 
  9.00 -  Otvorenie podujatia: Predstavenie programu
  9.15 - 10.00 Predstavenie projektu Minority Kids 
  Prednáša :PhDr. Bott Domonkos Lívia
  10.20 - 11.00 Detské práva a ľudské práva v skratke - Čo o tom deti vedia a čo by mali?
  Prednáška s prezentáciou
  11.10- 11.45 Čo je mediáca, kto je mediátor? Ako riešit konflikty?
  Prednáška s prezentáciou, ktorej téma je aj predstavenie krátkych videí: Krisztina Mészáros 
  12:30- 14.30 Workshop s pedagógmi školy na tému:
  Školská mediácia - poznatky a skúsenosti zo zahraničia
  Možnosti a prínosy riešenia pre pedagógov na školách
  Riešenie konfliktov pomocou asertívnej komunikácie

  2.deň: Viac riešení, ako konfliktov pre deti

  8.30 - 8.45  Otvorenie podujatia
  9.00 - 10.30 Emocionálna inteligencia a jej vplyv na riešenie konfliktov
  Asertivita –základ zvládania konfliktov v škole
  Dôsledky konfliktov na človeka
  Taktika a štýly riešenia konfliktov
  Workshop pre študentov s mediátorkou, Krisztinou Mészáros
  11.00- 11.45 Stratégia konštruktívneho riešenia konfliktov a pravidlá dialógu pri konštruktívnom riešení konfliktov z hľadiska práva detí
  Workshop pre študentov s Líviou Bott Domonkos
  12.30 -13.15 Rozhovor na tému: Prečo je potrebné vedieť riešiť konflikty
  Workshop o konštruktívnom riešení konfliktov, a beseda o tom, prečo je potrebné si odvojiť takéto metódy.
  13.30 -14.15 Workshop Kvíz o detských právach: Mám právo alebo povinnosť?
  Hravé úlohy pre osvojenie si detských práv
  Zhrnutie, názorné ukážky, tréningy komunikačných zručností

  3. deň : Viac komunikácie, ako násilia pre deti 
  9.15 - 11:15 Skupinová práca so žiakmi jednej triedy
  Výber rovesníka, ktorý bude mediátorom na škole.
  Práca s rovesníckym mediátorom
  Výuka, ukážky, beseda
  11.30. 12:00 Diskusia o domácom násilí
  Efektívne využitie čerstvo získaných zručností.
  12.45 -14.00 Dokončenie programu, odozvdanie diplomu,
  Rozlúčka so žiakmi a pedagógmi, hodnotenie programu

  Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

  A FutuReg Polgári Társulás meghívja a kedves Pedagógusokat és diákokat az alábbi rendezvényre:  

  Minority Kids képzés középiskolákon: "Többet joggal, mint erővel!"
  helyszín : Magán Szakközépiskola Adventim
  cím -  Komenského ulica 1219/1, 929 01, Dunaszerdahely
  időpont  : 2020. szeptember 2.,3., 4. 9.00 , od 9.00  

  Program
  1.nap :  Többet joggal, mint erőszakkal!
  9.00 - 9.15 Megnyitó/ Program ismertetése
  9.15 - 10.00 A Minority Kids projekt bemutatása
  Előad:PhDr. Bott Domonkos Lívia
  10.20 - 11.00 Gyermekjogok és emberi jogok röviden- mit tudnak róla a gyerekek és mit kellene tudniuk?
  Prezentációval egybekötött előadás: Bott Domonkos Lívia
  11.10- 11.45 Mi a mediáció, ki a mediátor? Hogyan oldjam a konfliktusokat?
   Prezentációval egybekötött előadás, amelynek témája az adott témához kapcsolódó rövid videók bemutatása Krisztina Mészáros
  12:30- 14.30Workshop az iskola pedagógusaival az iskolai mediáció témaira:
  Az iskolai mediáció témájáról: külföldi gyakorlat
  Az iskolai mediáció gyakorlata és hozadéka a tanárok számára,
  Viták oldása asszertív kommunikáció segítségével.

  2.nap : Több megoldást, mint konfliktust!

  8.30 - 8.45 Megnyitó
  9.00 - 10.30 Az emocionális intelligencia hatásai a konfliktusoldásra
  Az asszertivitás- az iskolai konfliktusok oldásának alapja
  A konfliktusok hatásairól, taktikája, stílusa
  Workshop diákoknak Mészáros Krisztina mediátorral
  11.00- 11.45 í
  A konstruktív konfliktuskezelś alapszabályai gyermekjogi szempontból
  Workshop diákoknak Bott Domonkos Líviával
  12.30 -13.15 Beszélgetés: Miért fontos konfliktus oldani?
  Workshop a konstruktív konfliktusoldásra és annak szabályaira, beszélgetés arról, miért szükséges a konfliktusoldás módszereit elsajátítani
  13.30 -14.15 Workshop Gyermekjogi Kisokos: Jogom van vagy kötelessége
  Játekos feladatok a gyermekjogok megismeréséhez
  Összegzés, bemutató, kommunikációs készségek oktatása

  3.nap : Többet szavakkal, mint erővel!
  9.15 - 11:15 Csoportmunka egy osztállyal
  Az évfolyamtársi mediátor kiválasztása
  Munka az évfolyamtársi mediátorral
  Oktatás, bemutató, vita
  11.30. 12:00 Vita a családon belüli erőszakról
  A frissen szerzett tudás és képességek effektív használata.
  12.45 -14.00A program befejezése, oklevelek átadása,
  Búcsú a diákoktól és pedagógusoktól, értékelés

  A rendezvényt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

  SOCIÁLNY PEDAGÓG na našej škole 

  Od 1. mája 2020 pôsobí na našej škole sociálny pedagóg PhDr. Valéria Parasztiová. Na sociálneho pedagóga sa môžete obracať s nasledovnými problémami:
  1. vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania
  2. zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
  3. mapuje sociálno-patologické javy v škole,
  4. venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím SŠ,ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
  5. v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
  6. poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
  7. spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP atď.,
  8. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,
  9. spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
  10. vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami a pod,
  11. pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
  12. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
  13. spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie

  V čase pandémie COVID-19 v prípade prerušenia vyučovania pracuje sociálny pedagóg intervenciou cez telefón a v prípade záujmu zákonného zástupcu alebo žiaka aj formou terénnej sociálnej práce.

  PhDr Andrea Olejniková

  Motivačné štipendium n.o.
  p
  re študentov

  Dve zo zakladateliek neziskovej organizácie Adventim, PhDr. Andrea Olejníková a Mgr.Veronika Nagyová sa rozhodli, že v budúcnosti budú osobne podporovať študentov - prvákov, počas ich štúdia na strednej odbornej škole Adventimu. Založili fond z čisto vlastných súkromných zdrojov, ktorý bude slúžiť výlučne na vyplácanie motivačného štipendia pre dvoch budúcich študentov školy s najlepším vysvedčením absolventa základnej školy. Toto celoročné mesačné štipendium, v sume 30 Euro, získajú každý rok, vždy dvaja študenti,ktorých na základe učebných výsledkov zo základnej školy, vyberie Rada školy SSOŠ MSZKI Adventim.


  Súťaž o bónus zriadovateľa školy                               Verseny az új elsőseink  részére

  Motivačné štipendium zriadovateľa školy

  NAJLEPŠIE VYSVEDČENIE

  Az iskola fentartójának motivációs ösztöndíja

  LEGJOBB BIZONYÍTVÁNY 

  MATURITA ZA DVERAMI     -   KOPOGTATT AZ ÉRETSÉGI VIZSGA

  Príprava na maturity - kurzy pre maturantov 

  Felkészító az éretségi vizsgára

  KAM NA STREDNÚ  -  KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁS

  CUKRÀR je človek kreatívny, s fantaziou a schopnosťou vytvoriť úžasné tvary cukrárenských vyrobkov. Pohybuje sa v čistom pracovnom prostredí a teší sa veľkému záujmu zo strany zamestnávateľov, pretože vyučenych odbornikov v totmto odbore je stále málo. Okrem toho, že človek vyučený za cukrára si zlahka môže založiť vlastnú prosperujúcu firmu, dopyt po kvalitných a dobrých cukràroch neustále rastie a podľa aktualnej ponuky pracovných miest na Slovensku a blizkeho zahraničia si vyučený cukrár kuchár môže vyberať až z 18 600 zaujimavych pracovných príležitostí s naozaj lukrativnym finančným ohodnotením.Naša škola ponúka možnosť absolventom ZŠ vyučit sa v tomto odbore v jazyku slovenskom aj maďarskom za veľmi výhodných podmienok v rámci duálneho vzdelávania na stredných školách.

  A CUKRÁSZ egy olyan kreatív ember, aki kellő fantáziával és képességgel rendelkezik fantasztikus cukrászkészítmények megalkotásához. Tiszta környezetben dolgozik, és nagy érdeklődésnek örvend a munkáltatók részéről, ugyanis a kitanult mesterekből ebben a szakmában egyre nagyobb hiány jelentkezik. Azon kívül, hogy egy kitanult cukrász könnyedén indíthat saját vállalkozást, a minőségi és jó cukrászok iránti kereslet egyre nagyobb. Az aktuális szabad állások száma Szlovákiában és a közeli országokban jelenleg 18 600 körül van, méghozzá igazán jó bérezést ígérve.Iskolánk az alapiskolás végzősöknek kínál lehetőséget ennek a szakmának a kitanulásásra szlovák és magyar nyelven, nagyon jó feltételek mellett, a duális képzési rendszer keretein belül.

  PEKÁR - skutočné pekárstvo je poctivé remeslo, ktoré vyžaduje um a vedomosti. V histórii ľudstva je pečivo potravina, ktorá bola a je všade tam kde je človek.
  Pekàrenskè remeslo sa v posledných rokoch stále viac a viac zviditeľňuje.Upiecť Boží dar-chlieb, si vyžaduje znalosti, skúsenosti a starostlivosť dobrého pekára o celý rad procesov k dosiahnutiu finálneho vyrobku. Najdôležitejším faktorom, ktory ovplyvňuje rozhodovanie konečného konzumenta pri kúpe pekàrenských výrobkov je popri čerstvosti aj kvalita, ktorú dokáže zabezpečiť iba skutočný pekár odborník, o ktorého je na trhu práce veľký záujem. Aktuálne, a to iba na Slovensku ponúka voľnú pracovnú pozíciu pre kvalifikovaných pekàrenských odbornikov viac ako 609 zamestnávateľov (zdroj:internet).V našej škole sa remeslu pekár môže vyučiť každý absolvent ZŠ v jazyku slovenskom aj maďarskom. Odborný rast a kvalitu vedomosti a zručností študentov v odbore garantuje naša škola výhodným duálnym vzdelávaním s množstvom výhodných bònusov v systéme.

  PÉK - olyan becsületes mesterségről van szó, amely különleges szaktudást igényel. Az emberiség történelmében a kenyér mindenhol ott volt, ahol ember élt.A pékmesterség az elmúlt években egyre inkább látványossá válik. Az Isten ajándékát - a kenyeret megsütni megfelelő ismereteket, tapasztalatot és gondoskodát igényel a pék részéről az egész munkafolyamat során. A leglényegesebb tényező, amely alapján a vásárló végül kiválasztja a terméket a frissesség mellett a minőség, amit csak egy igazi pékmester tud biztosítani. Ezért is van a munkaerőpiacon hatalmas kereslet ez iránt a mesterség iránt. Kitanult pékmestert csak Szlovákiában 609 munkaadó keres jelenleg (internetes forrás).Iskolánkban a pékmesterséget minden alapiskolás végzős szlovák és magyar nyelven is kitanulhatja. A szakmai fejlődést, az ismeretek minőségét és a készségeket a szakon belül a tanulóknak iskolánk a duális képzéssel garantálja, annak minden előnyével együtt.

  Povolanie MÄSIAR si okrem odborných znalostí a špeciálnych zručností vyžaduje aj telesnú zdatnosť žiaka a dobrý zdravotný stav. Absolventi tohto odboru sú pripravený na výkon odborných činností v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach a sú pripravení aj na samostatné podnikanie. Veľkou výhodou kvalifikovaného mäsiara je nielen uplatnenie sa v mäsopriemysle ako takom, ale aj uplatnenie sa v oblasti predaja mäsa a mäsových výrobkov, alebo pracovať v mäsiarenských prevádzkach resp. aj v gastronomických prevádzkacŽiaci sa v tomto odbore v našej škole vzdelávajù v striedavých týždenných cykloch teoretického vyučovania v škole a odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa, ktorý je našim duálnym partnerom. V systéme duálneho vzdelávania sú žiakovi poskytované finančné ohodnotenia formou prospechového štipendia a motivačnèho prispevku za duál ako aj rôzne iné výhody.

  A HENTES szakma a szakmai és speciális készségeken túl a megfelelő testi adottságokat és jó egészségi állapotot is megkívánja a tanulóktól. Ennek a szaknak az abszolvensei készen állnak az élelmiszeriparban való munkára, akár nagyvállalati körülmények közt, akár egy saját vállalkozás vezetésével.Egy kitanult hentes előnye, hogy nemcsak a húsiparban konkrétan, hanem a húsok és a húskészítmények árusításában is helyt tud állni. Iskolánkban ennek a szaknak a tanulói váltott hetekben az elméleti oktatást és a duális partnereink által biztosított szakmai gyakorlatot végzik. A duális képzés rendszerében tanulóink az elért eredményeikért, ill. motivációs ösztöndíj formájában pénzbeli értékelésben is részesülnek.

  Odbor TECHNICKO ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK je tým pravým odborom pre absolventov a absolventky ZŠ kancelárskeho typu. Študent tohto odboru sa naučí evidovať a vybavovať firemnú korešpondenciu a administratívnu agendu, komunikovať s prostredim, byť cieľavedomým a empatickým. Naučí sa orientovať v legislatíve a účtovníctve a získa aj základy spracovania technológie materiálov a odborného kreslenia. Po skončení štúdia sa absolvent TAP ľahko zamestná v administratíve akejkoľvek firmy a bezproblémov dokáže založiť a viesť aj vlastné podnikanie.Výhody voľby štúdia tohto odboru na našej škole sú garantované na jednej strane kvalitným vzdelávacim systémom, ktorý naša škola žiakom poskytuje a na druhej strane poskytovanim kvalitnej odbornej praxe v prosperujúcich firmách a podnikoch našich duálnych partnerov. Študentom tohto odboru sú na našej škole poskytované všetky bonusy duálneho vzdelávania.

  A TECHNIKAI-ADMINISZTRATÍV SZAK tökéletes választás azoknak az alapiskolás végzősöknek, akiket az irodai munka érdekel. Tanulóink megtanulják az irodai levelezés evidálását, szervezését, a környezetükkel való megfelelő kommunikációt, hogyan legyenek céltudatosak és empatikusak. Megtanulnak eligazodni a törvényhozásban és a könyvelésben, ezen felül a technológiai anyagok feldolgozásának és a szakrajzok készítésének alapjait is. A TAP szak elvégzését követően az abszolvens könnyen el tud helyezkedni bármilyen cégben, ill. képes egy saját vállalkozás elindítására és vezetésére.Ezen szak kiválasztása számos előnnyel jár: egyrészt az iskolánk által garantált minőségi oktatási rendszer, másrészt a minőségi szakmai gyakorlat duális partnereink részéről. Ennek a szaknak a tanulói iskolánkon a duális képzés összes előnyét élvezik.


  Odborný výcvik našich žiakov v podnikoch našich duálnych partnerov


  Znova sme sa pozreli za našimi žiakmi na odbornom výcviku u našich duálnych partnerov. a znova sa presviedčame o tom, že naša voľba našich partnerov bola správna. Z týždňa na týždeň nám priamo pred očami vyrastajú skutočný budúci majstri svojho remesla aj vďaka kvalitnej odbornej praxe. Usilovnosť našich žiakov nás nesmierne teší.

  NAŠI CUKRÁRI

  Byť cukrárom a byť dobrým cukrárom neznamená iba vziať ingrediencie a zapnúť všetky pristroje v kuchyni a šľahat a šľahať ... dobrý cukrár k nim pridá štipku dôvtipu, za lyžičku fantázie a veľký hrnček kreativity .
  Naši žiaci dnes nacvičovali a zdokonalovali sa vo výrobe čokoládových ozdôb na torty a zákusky s odborníkom na slovo vzatym, Marikou Kaluzovou
  A ak by ste si niekto náhodou myslel, že cukrárkou môže byť len žena, tak si pozrite fotky našich šikovných žiakov - budúcich cukrárov...no radosť pozerať.

  ______________________

  A jó cukrász nemcsak fogja a hozzávalókat, bekapcsolja a konyhában lévő berendezéseket és kever-kever...

  ssos mszki adventim, 11.1.2020


  Naši žiaci v Budapešti - stretnutie stredoškolákov EU

  Naši žiaci sa s p.prof. Attilom Parasztim zúčastnili 3-dňového Fòra stredoškolákov, organizovaného v Maďarsku, v Budapesti.
  V rámci podujatia sa zúčastnili verejnej besedy za okrúhlym stolom, ktorú organizovala Technická a ekonomická univerzita v Budapesti, okrem toho navštívili Gymnázium Svätej Margity, budovu Maďarského parlamentu a pozreli si predstavenie Maďarského Národnèho Tanečného divadla.
  -----------------------------

  Középiskolás Vezetői Fórumon voltak diákjaink Paraszti Attila tanár úrral. A háromnapos esemény keretein belül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szervezett Hazajárók közönségtalálkozón és kerekasztal-beszélgetéseken is részt vettek. Meglátogatták a Szent Margit Gimnáziumot és itt különböző előadásokon vettek részt, meglátogatták az Országházat és a Magyar Nemzeti Táncszínház előadását is élvezhették.

  Budapešť, 7.1.2020

  Zmeňme planétu alebo seba ? - envirofilm

  Ak každým, aj tým, najmenším krokom dokážeme vzbudiť záujem a zodpovednosť mládeže o ochrane našej planéty, tak máme šancu a pre Zem a pre nás všetkých nič nie je stratené.
  Naši žiaci si dnes boli pozrieť veľmi zaujímavú a motivujúcu prednášku a video prezentáciu na tému "Zmeňme planétu alebo seba?"  Ha csak egy apró lépéssel is sikerül felkelteni az érdeklődést és a felelősségtudatot a fiatalabb generációban a Föld védelme iránt, akkor még van remény számunkra.
  Tanulóink ma egy érdekes és motiváló videós prezentációval egybekötött előadáson vettek részt "A bolygónkat vagy önmagunkat változtassuk?" címmel.

  Dunajská Streda, 21.01.2020


  Rozvoj finančnej gramotnosti

  Kto neziska rozumný postoj k peniazom už v detstve v dospelosti máva s nimi problemy. Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. V modernom vyučovaní stale viac a viac nahrádzajú staré, monotònne a zaškatulkovanè metòdy vyučovania, metòdy zàživne a pùtajùce študentovu pozornosť a záujem.
  Pre reàlne zvládnutie tohto problému našim študentom ponúkame jednu z najefektivnejsuch a najúspešných metòd vyučovania v tejto oblasti - Finančná gramotnosť hrou. 

  foto:ssoš adventim, 22.01.2020

  Aki gyermekkorában nem tanulja meg, hogyan kell a pénzzel okosan bánni, felnőttként sok probléma vár rá. A pénzügyi ismeretek lényege, hogy az ember felhasználja ismereteit, készségeit és tapasztalatait annak érdekében, hogy minél effektívebben használja ki a rendelkezésére álló pénzt, pénzügyi biztonságot teremtsen önmaga és a háztartás számára. Az oktatásban egyre nagyobb teret kapnak a régi módszerek helyett a motiváló és élményt adó módszerek, amik sokkal jobban felkeltik a tanulók érdeklődését.
  Éppen ezért tanulóinknak a megeredményesebb formáját nyújtjuk ennek a készségnek az elsajátítására: pénzügyi ismeretek játékosan. 

   


  Milí návštevníci našej web stránky,
  pre zaujímavosti zo života našej školy v roku 2019,
  rolujte prosím
  nižšie  

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020


  Vraví sa, že remeslo má zlaté dno.
  Je našim cieľom, aby sme našim študentom v škole rodinného typu, prostredníctvom vynikajúcich učiteľov, poskytli také kvalitné vzdelávanie, aby o pár rokov školské lavice našej školy hrdo opustili takí pekári, ktorí upečú ten naj chrumkavejší chlieb, kuchári, ktorí uvaria to najchutnejšie zdravé jedlo, cukrári, ktorí dokážu urobiť rozprávkové torty, ako aj vynikajúci mäsiari, ku ktorým sa budeme vždy radi vracať, či administratívny pracovníci, ktorí si, vďaka tu získaným vedomostiam, budú schopní založiť aj vlastný podnik.
  K tomuto želáme Vám aj nám , veľa vytrvalosti, ùrodnù spoluprácu a veľa veľa úspechov.
  Ďakujeme Vám, že ste si k uskutočneniu svojich cieľov vybrali práve našu školu.

  Adventim n.o., zriaďovateľ SSOŠ - ADVENTIM - MSzKI


  Règen ùgy tartották, hogy a jò szakember többet èr az aranynál.
  A mi cèlunk, hogy családias környezetben, kiváló tanáraink által, minősèges oktatâst nyùjtsunk diákjainknak, ès a következő nèhány èv elteltèvel olyan pèk hadja el az iskolánk padjait, aki finom ropogòs kenyeret süt, cukràsz aki mesebeli tortákat kèszìt, szakács aki a legfinomabb egèszsèges èteleket főzi , kiváló hentes, akihez szìvesen vissza járunk, ès olyan irodalmi alkalmazott aki itt szerzett tudásával kèpes lessz majd akàr sajàt cègje alapìtàsàhoz is.
  Ehhez sok siker, kitartást ès gyümölcsöző eggyüttműködést kívánunk Önöknek es nekünk egyaránt.
  Köszönjük, hogy a mi iskolánkat választotta a cèljai megvalósìtásához.

  Adventim non profit társaság a középiskola fentartója

  web škola: www. ssosadventim.edupage.org  

  Odborné vzdelávanie v jazyku slovenskom v odboroch - kuchár, cukrár, pekár ,mäsiar, technicko-administratívny pracovník - vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania


  Magyar nyelvű szakképzés minden oktatási szakon - szakács, cukrász, pék, hentes, admisztrációs dolgozó - a duális oktatási rendszer lehetőségével   Štipendium a iné výhody

  Odbor Technicko-administratívny pracovník (TAP) je v tomto školskom roku nedostatkovým odborom na trhu práce.Zoznam nedostatkových odborov sa každý rok mení a takéto odbory sú podporované aj iným ako župným štipendiom.
  SSOŠ-MSZKI Adventim ako jediní v Dunajskej Strede zabezpečujeme takúto formu finančnej podpory od štátu pre žiakov odboru TAP , ktorí sa zapojili do systému duálneho vzdelávania.
  Na jednej strane sú teda naši studenti motivovaní vynikajúcimi, skúsenými a spoľahlivými zamestnávateľmi praktického vyučovania a na druhej strane víziou vyššej finančnej odmeny za lepší učebný prospech.

  Ebben az iskolai èvben hiányos az irodai alkalmazott szakon tanulók száma . A hiányos szakok minden èvben változòak ezért mint ilyenek a megyei támogatás mellett más tàmogatàsban is rèszesülnek a diàkok.
  Az iskolànk, az egyetlen olyan szakközèpiskola Dunaszerdahelyen amely államilag támogatott pènzbeli juttatást is biztosit a duális oktatásban resztvevő, irodai munkás szakon tanulò, diákjainak.
  Ezèrt diàkjainkat a kitunő szakgyakorlati munkakörülmènyek mellett a magasabb havi pènzbeli jutalom lehetősège, az elèrt tanulmànyi eredmènyekèrt, is motiválhatja.


  TAP -kári a duálne vzdelávanie

  Duálne vzdelávanie s nadšením začali aj budùci administrativni pracovníci, účtovníci, pamisti, personalisti alebo aj budúci úspešní podnikatelia
  Kde inde by ziskali naši žiaci viac praktických skúsenosti ako u profesionálov a naši zmluvni partneri K&K Benefit s.r.o a Inter Harmony spol. s.r.o v Dunajskej Strede nimi určite sú

  Adminisztrációs dolgozó

  Diákjaink, akik majd a jövő könyvelői ès vállalkozòi lesznek, elkezdtèk az első praktikus ismerkedèst a szakmával. Hol máshol szerezhetnének több praktikus kèpesítést és tapasztalatot a szakmához, ha nem egy sikeres ès tapasztalt könyvelői cègnél. A dunaszerdahelyi K&K Benefit s.r.o ès az Inter Harmony spol. s.r.o. (szerződèses partnereink) minden kètsèget kizárva tapasztalt könyvelési irodák 


  Zariadenie pre školu - školský nábytok

  Všetky triedy v škole boli  doplnené školskými lavicami  stoličkami pre žiakov, novými katedrami pre učiteľov. Taktiež sa zaobstaral stôl pre skúšobnú komisiou pri maturitách. Ďaľšie zariadenie, ktoré škola  potrebuje, ako sú knižné police, úložné skrinky pre žiakov, nevyhnutný nábytok na spisy pre úsek účtovníctva, skrinky na pomôcky do zborovne pre učiteľov  a pod. , bude škola postupne zaobstarávať.

  foto: SSOŠ MSZKI. Adventim

  Iskolabútor az iskolában

  Az iskola tantertmei uj iskolapadokkal, székekkel, tanári asztallal voltak feltöltve. Az iskolának még szüksége lessz további berendezésre amit remélhetően hamarosan biztosítani is tudja.

  70720931_601558867043564_4488989020507865088_njpg


  Štipendium

  Prvé štipendiá pre žiakov odboru TAP (nedostatkový odbor) sú zaplatené.Študenti s vynikajúcim či dobrým študijným priemerom si prevzali prvé štipendiá si dnes prevzali svoje prvé štupendiá, ktoré štát poskytuje študentom nedostatkových odborov.

            ______________________________

  A jó tanuló diákok átvették az első stippendiumot, amit a hiányos szakmát tanulóknak az állam biztosít ,  az összeg természetesen  függően van az elért tanulmányi átlaguktól.

  foto: SSOŠ MSZKI. Adventim


  Školský  a kancelársky nábytok 07.10.2019


  Ďalšim zariadením a školským nábytkom, ktoré sa kúpili pre žiakov sa z tried v našej škole stávajú veľmi estetické a podnetné miestnosti na kvalitné odborné vzdelávanie.

                  _____________________________________________

  Ismét szép berendezési tárgyakkal bővítettük a diákok tantermeit és a folyosókat, hiszen a kellemes környezet is a minőségi oktatás elengedhetetlen kelléke.

  Nový šat dostala aj miestnosť pre pedagógov a vynikajúci pedagogický kolektiv si vytvoril perfektnú zborovňu a nedá nám nespomenúť našich užasných pedagógov - kreativitu Moniky Wiedermann Vargovej a šikovnosť Attilu Parasztiho. Prajeme všetkým našim kolegom aby sa tu cítili veľmi dobre .
                               _________________________________________

  Az iskolánk pedagógusainak kitűnő kollektívája egy nagyon szép és praktikus tanárit rendezett be magának. Nagy köszönet Monika Wiedermann Vargová tanarnő kreativitásának és Attila Paraszti tanár úr ügyességének! Kívánjuk minden tanárunknak, hogy érezzék itt nagyon jól magukat!

  Dôležitou súčasťou školy je ekonomický úsek a archiv. Pre prácu našej účtovníčky, škola vytvorila miestnosť, ktorá maximalne vyhovuje pre jej zodpovednú prácu.

             _________________________________________________

  A könyvelő felelős munkája olyan irodát igényel, ahol zavartalanul tudja végezni munkáját. Ilyen lett iskolánk könyvelőnőjének az irodája is.

  foto: SSOŠ MSZKI. Adventim


  Šuhajíci na panvici   09.10.2019

  Boli sme pozvanì na perfektnú gurmánsku show televizie JOJ so šèfkuchàrmi ocenenými hviezdičkami od Michelina , hlavný organizator ZAREN Slovakia, odkiaľ si naši kolegovia priniesli chutné a veselé zážitky a inšpiráciu pre našich študentov kuchárov. Bude to sice ešte dlhá a náročná cesta, ale prečo by sa z našich studentov nemohli stať tiež skvelý šèfkuchari, každý sa predsa musel remeslu najprv učiť.

                     ______________________________________________

  Meghivàst kaptunk a JOJ tv csatorna főző showjára, a ZAREN Slovakia rendezèsèben, ahol michelin csillagos szakácsok mutatták be főzőtudományukat. Kollégáink finom ès humoros èlmènyekkel gazdagodtak, amit elmesélnek diákjainknak. Mert miért is ne válhatna bármelyik diákunkból kitűnő sèfek sèfe, hisz minden ilyen szakácsnak először is tanulnia kellett a szakmát, ugy mint most a mi diakjainknak.
  foto: SSOŠ MSZKI Adventim


  POZVÁNKA                                                                                                                                                   MEGHÍVÓ

  Pozyvame Vás ku stánku našej školy na výstave a prehliadke stredných škôl "BURZA VOLBY POVOLANIA a informácií 2019",  ktorá sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda dňa 24.10.2019, pomocou finančnej podpory zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  Zároveň Vás srdečne pozývame aj na výstavu - "KAM NA STREDNÚ v Trnavskej župe", na ktorú dostala naša škola pozvanie v rámci duálneho vzdelávania od TTSK a ktorá sa uskutoční 05.11.2019 v MKS v Dunajskej Strede.

  Naša škola sa bude prezentovať vo svojich vzdelávacích odborov nácvikom výroby kvetinových cukrárenských ozdôb a nácvikom vyrezávania zeleniny a ovocia a ponúkame Vám aj ochutnávku našich kvàskových pekàrenských výrobkov.
  Pridte sa na nás pozrieť . 

  Szeretettel várjunk Önt iskolánk standjához a "Pályaválasztás és börze 2019" elenevezésű kiállításra, amelyre 2019. október 24-én kerül sor a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola termeiben (Nám.sv. Štefana 1533/3, Dunaszerdahely) a Szlovák Köztársaság támogatásával.

  Továbbá szeretettel várjuk Önt a Nagyszombati kerület által szervezett pályaválasztási kiállításra, amelyre 2019. november 5-én kerül sor a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban.

  Iskolánk virág formájú tortadíszekkel, zöldségek és gyümölcsök művészi vágásának bemutatójával készül, emellett saját készítésű, kovászból készült termékeink kóstolására is lesz lehetőség.

  Szeretettel várunk minden érdeklődőt  


  PREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY NA VÝSTAVE STREDNÝCH ŠKOL V DUNAJSKEJ STREDE

  24. októbra 2018 sa konala prezentácia stredných škôl , kde svoje odbory predstavili všetky stredné školy v Dunajskej Strede a jedna stredná škola z Topolčian. 

  Naša škola priniesla pre žiakov základných škôl  praktické ukážky v odboroch pekár, cukrár, kuchár a propagačné materiály a video prezentácie v  odboroch mäsiar a technicko administratívny pracovník.   DUNASZERDAHELYI KÖZÉPISKOLÁK BEMUTATÓJA

  2019 október 24-én a Dunaszerdahelyi kőzépiskolák bemutatására került sor. A bemutatón minden Dunaszerdahelyi középiskola és egy Tapolcsányi is képviseltette magát.

  Az iskolánk praktikus bemutatókkal ismertette az altalános iskolásokat a pék, szakács és cukrász szakon belül, valamint videós prezentáciokkal a hentes és administrácios dolgozó sakon is.


  Foto: SSOŠ MSZKI Adventim  Kolektív našej školy

  Najlepšie, čo ťa v práci môže stretnúť je pracovať so skvelými ľuďmi.
  Sme nesmierne radi, že v našej škole máme výborný kolektiv, a takých skvelých ľudí na ktorých je vždy spoľahnutie, v škole aj mimo nej
  S takymto kolektivom je radosť pracovať aj tráviť voľný čas. Dnes naši pedagogovia spolu s ostatnymi zamestnancami školy trochu pred prázdninami relaxovali ... a zaslúžene


  Az iskolánk kollektívája

  Kivétetelesen jó, ha az ember egy jó kollektívában dolgozhat. Boldogok vagyunk, hogy iskolánkban szuper kollektíva van, akikre lehet számítani az iskolában és azon kívül is.
  Egy ilyen kollektívában dolgozni is, a szabadidőt is eltölteni jó. Ma iskolánk alkalmazottai együtt relaxáltak a szünidő előtt, mégpedig megérdemelten
  foto:SSOS MSZKI Adventim


  Škola varenia so šéfkuchármi z televíznej obrazovky

  Naši učitelia a diaľkari varia so "šuhajìkmi na panvici". Samozrejme, nechýbala ani veselá, dobrá nálada. Perfektný večer so šéfkuchármi z televíznych obrazoviek nemal chybu
  Skvelý zážitok a veľa nových skúseností a nakoniec ako inak - "ochutnáme, čo sme uvarili"... žeby najbližšie "moja mama vari lepšie...." s našimi žiakmi ? kto vie... možno raz.

  Za túto možnosť a naozaj skvelý zážitok  velme pekne ďakujeme
  spoločnosti Zaren Slovakia a taktiež Monike Kamatovej , a v neposlednej rade aj obidvom šéfkuchárom.

  foto: SSOŠ MSZKI Adventim

  8.11.2019

   Főzősuli Michelin csillagos séfekkel

  Tanáraink és távutas diákjaink a népszerű párossal: "šuhajíci na panvici" főztek. Természetesen nem hiányozhatott a vidám hangulat sem. A televízióból ismert séfekkel az este tökéletes volt. 

  A tapasztalatszerzés után megkóstoltuk, amit főztünk, hiszen a puding próbája az evés

  Köszönjük a lehetőséget a Zaren Slovákia társaságnak, Monika Kamatovának és természetesen a két Michellin csillagos tévésztárnak is.

  fénykép: SSOŠ MSZKI Adventim

  2019.11.8.


  PREZENTÁCIA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOL

  V rámci projektu Trnavskeho samosprávneho kraja KAM NA STREDNÚ ŠKOLU sa 5.11.2019 naša škola prezentovala ako stredná škola v DS so systémom duálneho vzdelávania .
  Teší nás, že mnohí žiaci zakladnych škôl prejavili záujem o tento systém vzdelávania na strednej škole.
  Dakujeme krásne Szimona Magyar za fotky

  A SZAKKÖZÉPISKOLÁK BEMUTATKOZÁSA

  A Nagyszombati kerület pályaválasztási projektje keretein belül 2019. november 5-én Dunaszerdahely duális képzésű középiskolájaként mutatkoztunk be. Örülünk neki, hogy nagyon sok alapiskolás diák érdeklődött az általunk kínált középiskolai képzés iránt.

  foto: Szimona Magyar                    5.11.2019


   Charita študentiek diaľkového štúdia

  Naše študentky diaľkového štúdia, tohtoročné maturantky, podporia náš benefičný koncert. Svoje prekrásne ručne vyrobené dekorácie, maľby, ozdoby a iné, ponúkli do vianočnej burzy, ktorá sa bude konať ako sprievodný program benefičného koncertu a celý výťažok venujú rodinám a ich vážne chorým deťom.  Poďakovanie za tieto krásne dary patrí predovšetkým Ivane Oslvaldovej a Adriane Gašparíkovej.  ´Daľšia naša študentka, ktorej patrí veľké poďakovanie je Janka Sarlinová, ktorá sa rozhodla , že venuje darčekovú poukážku pre mamičku jedného dieťaťa, ktorá si nemôže popri liečbe svojho dopriať žiadne iné výdavky a výdavky na seba už vôbec nie. 

  15.11.2019

  A távutas diákjaink hozzájárulása a jótékonysági koncerthez

  Az éretségiző diákjaink úgy döntöttek, hogy támogatják a jótékonysági koncertünket saját kezűleg készitett szebnél szebb díszekkejl, illetve ajandék utalvánnyal.
  Nagy köszönet Ivana Osvaldovának, Adriana Gašparovičovának és Janka Sarlinovának.


  V OČAKÁVANÍ ADVENTU

  V krúžku šikovných rúk sa spravidla vyrábajú rôzne dekorácie, ozdoby, ktoré skrášľujú priestory našej školy v súvislosti s aktuálnym ročným obdobím,sviatkom alebo dianím v škole. Čas Adventu je pre každého výnimočný, sviatočnejší ako hociktorý iný. Adventné vence a iné ozdoby vždy majú v sebe zvláštne čaro.
  foto SSOS MSZKI Adventim,  28.11.2019

  Pokojný Adventný čas  každému

  ÁDVENTRE VÁRVA

  Az ügyes kezek szakkörön, a diákok általában díszeket készítenek, hogy az iskolánkat szépítsék, valamint külömböző évszakhoz vagy ünnephez kötödő díszítéseket. Az ádvent ideje mindenki számara kivételes, ünnepélyesebb. A klasszikus adventi koszorúk, csillogó karácsonyi díszek mindig meghitt hangulatott hordoznak magukban.

   Békés Ádventet  mindenkinek


  Aj v školskom roku 2020/2021 OTVÁRAME TRIEDY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM AJ MAĎARSKÝM

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  V dňoch od 9.12 do 13.12. 2019 sme pripravili pre žiakov základných škôl Dni otvorených dverí, keď si môžu prísť pozrieť našu školu spolu s učiteľmi alebo aj individuálne s rodičmi. Okrem toho, že si prezrú priestory školy naši profesori sú im k dispozícii  aby ich informovali o možnostiach štúdia na našej škole,  vzdelávacích odboroch ako aj o skúsenostiach so systémom a výhodami duálneho vzdelávania v našej škole. 

  NYITOTT NAPOK AZ ISKOLÁNKBAN

  2019 december 9-tól december 13-ig az úgynevezett Nyitott napokkal várjuk az iskolánkban az alapiskolát vegző diákokat, ahova szivesen várjuk csoportosan tanítókikkal vagy individuálisan szüleikkel is. Tanáraink szívesen tájekoztatnak mindenkit az iskolánkban való továbképzésről, a kínált szakokról és a duális oktatatás lehetősegeiről és előnyeiről. 

  25.11.2019


  Aj naša škola sa obliekla do sviatočného      

                   Iskolánk karácsonyi díszítése

  Aj takáto nádhera zdobí priestory našej školy vďaka našim šikovným žiakom a pani profesorky Moniky Wiedermann Vargovej
  foto SSOŠ MSZKI Adventim                       3.12.2019

  Ez a gyönyörűség is dísze iskolánk épületének, köszönhetően ügyes diákjainknak és Varga Wiedermann Mónika tanárnőnek


  MIKULÁŠ v škole

  Či sme malí a či veľkí tohto mužíčka s bielou briadkou a červenou čapicou, či sa už vola Santa, Mikuláš alebo Dedo Mráz, akosi vždy všetci čakáme, lebo sme dobrí ... a my sme dobrí ,tak jasné, že nás neobišiel
  foto SSOS MSZKI Adventim                       6.12.2019

  Iskolánkban járt a Mikulás

   Kicsik és nagyok egyaránt várják ezt a nagy fehér szakállas férfit. Termeszetesen hozzánk is el látogatott mert hogy mi is jók voltunk.


  Vianočné posedenie zamestnancov školy

  Je čas Adventný a blíži sa čas, keď si navzájom prajeme šťastné a požehnanè Vianoce. Obhliadnuc sa dozadu na čas, ktorý sme spolu v škole doteraz prežili, máme pocit, akoby sme vďaka vám mali vianoce od začiatku školského roka, pretože máme to šťastie a je požehnanìm, že v našej škole pracuje tak skvelý, obetavý a cieľavedomý kolektìv. Ďakujeme Vám že dennodenne obohacujete našu školu Vašou skvelou prácou, odhodlaním a pozitivnym pristupom. Na konci roka spravidla bilancujeme a máme rôzne želania do nového roka. Našim želanìm je aby sme sa všetci stretli na takejto vianočnej besiedke aj o rok obojstranne ešte spokojnejší, aby sa vzájomná dôvera iba spevňovala a aby sa naše spoločné ciele plnili ale hlavne aby sme sa stretli všetci v zdravý.
  Želáme Vám krásne vianočné sviatky v kruhu vašich najbližších a šťastný Novy rok 2020

  Adventim n.o. zriaďovateľ skoly

  Ádvent időszakában rendszerint boldog és áldott karácsonyt kívánunk egymásnak. Visszatekintve az időkre, amiket az iskolában együtt töltöttünk eddig, mintha már az év elejétől kezdve karácsony lett volna, hiszen áldás, hogy ilyen szuper, odaadó csapat gyűlt össze. Köszönjük Önöknek, hogy napról napra megörvendeztetik iskolánkat munkájukkal, pozitív hozzáállásukkal.
  Az új évi kívánságaink egyike pedig az, hogy egy év múlva egy hasonló karácsonyi összejövetelen ott legyünk mindannyian, még elégedettebben mindkét oldalról, hogy a kölcsönös bizalom még inkább megerősödjön, a közös céljainkat beteljesítsük, és főként, hogy mindannyian egészségesek legyünk. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk szeretteik körében, és boldog új esztendőt! 

  Adventim Alapítvány, iskolánk fenntartója


  Želáme Vám šťastný nový rok 2020 a veľa úspechov, spokojnosti a zdravia v novom roku.

  Sikerekben gazdag boldog új évet kívanunk, sok egeszséget és békesséket mindenkinek.


  Nadpis

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.