Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

OZNAM O KONANÍ VOLIEB 

 do poradného výboru - Adventim n.o. sociálny podnik


KANDIDÁTSKA LISTINA  - 

 voľby do poradného výboru - Adventim n.o. - sociálny podnik

Dunajská Streda, 18.6.2021

Výzva na voľby členov poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Adventim n.o.

Adventim n.o. r.s.p., IČO : 50456458 so sídlom Námestie SNP 197/45, 929 01 Dunajská Streda, zapísaný v registri neziskových organizácií pod registračným číslom VVS/NO-254/2016, ktorému bol na základe č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon SE/SP“), priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku v spolupráci s vedením sociálneho podniku vyhlasuje

 

V Ý Z V U 

na voľby členov poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Adventim n.o. 

Návrh kandidátov a priebeh volieb členov poradného výboru Adventim n.o. r.s.p. :

Prihlášku kandidáta na člena poradného výboru Adventim n.o. r.s.p. je potrebné spolu so súhlasom s kandidatúrou doručiť buď :

•   osobne do budovy Súkromnej strednej odbornej školy Adventim so sídlom na Komenského ulici 1219/1 v Dunajskej Strede   alebo

•   poslať poštou na adresu Súkromnej strednej odbornej školy Adventim, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda     alebo

•   poslať mailom na adresu : adventimssos@gmail.com    

 

Do predmetu správy alebo na obálku treba napísať : NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA PORADNÉHO VÝBORU Adventim n.o. r.s.p.

Kandidát musí doručiť :

1. Prihlášku kandidáta

2. Súhlas s kandidatúrou

3. Čestné prehlásenie kandidáta preukazujúce splnenie kritérií

4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a so zverejnením mena, priezviska, titulu, profilu ako kandidáta na kandidátnej listine poradného výboru

 

Volebná komisia následne preskúma všetky kandidátky z hľadiska úplnosti ich obsahu a priloženia povinných príloh u všetkých kandidátov a vyhotoví Kandidátnu listinu.

 

Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy Adventim, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda.  

Deň volieb bude zverejnený najneskôr 14 dní pred dátum ich konania. Bude oznámený všetkým kandidátom písomne a zverejnený na webovej stránke Adventim n.o. r.s.p..

Každý, kto sa zúčastní volieb, pri vstupe obdrží obálku s hlasovacími lístkami. Na hlasovacom lístku k menu kandidáta, ktorému chce udeliť svoj hlas, vyznačí do pretlačeného štvorca krížik.

Spomedzi navrhnutých kandidátov si treba vybrať  1 kandidáta.  Akékoľvek inak upravené hlasovacie lístky budú neplatné.

Volič vloží hlasovací lístok do špeciálnej obálky s pečiatkou Adventim n.o. r.s.p. a vhodí ho do volebnej urny, ktorá sa bude nachádzať vo volebnej miestnosti.

Po ukončení hlasovania predseda volebnej komisie uzavrie volebnú miestnosť, z volebnej urny vyberie obálky s hlasovacími lístkami. Volebná komisia skontroluje platnosť volebných lístkov, spočíta počet platných hlasov pridelených jednotlivým kandidátom a vyhlási víťazov volieb. Víťazmi sa stávajú kandidáti s najväčším počtom hlasov, v prípade rovnosti sa rozhoduje žrebom zo strany predsedu volebnej komisie.

Volebná komisia zostaví zoznam víťazov volieb podľa počtu dosiahnutých hlasov, počnúc víťazom, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov. Z ostatných kandidátov, volebná komisia zostaví zoznam náhradníkov. Volebná komisia spíše o voľbách, ich priebehu a výsledkoch zápisnicu, ktorú podpíše predseda volebnej komisie.

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nepodarí zvoliť potrebný počet členov poradného výboru, štatutárny orgán RSP vyhlási v lehote najneskôr do 3 mesiacov nové voľby.

 

Víťazi volieb budú o výsledku informovaný písomne do 5 dní od podpisu zápisnice z konania volieb.

                                                                          ……………………………………………

                                                                                                                                    štatutárny orgán Adventim n.o.

                                                                             

Prihláška kandidáta, zainteresovanej osoby na člena poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Adventim n.o.


prihlaška kandidáta.pdf

Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov

pisomný suhlas - osobné udaje.pdf