Charitatívna pomoc pre onko a vážne choré deti - Pomoc rodinám v núdzi - Benefičné aktivity - Odborné vzdelávanie - Duálne vzdelávanie - Denné, nadstavbové aj diaľkové štúdium - Sociálny podnik - Projekty - Tvorivé dielne - Kreatívne handmade kurzy - Workshopy a prezentácie - Mimoškolské aktivity - Sme tu pre Vás

Lorem Ipsum Dolor

Lorem Ipsum Dolor

Sme tu pre vás

Sme tu pre Vás

Vitajte na stránke neziskovej organizácie Adventim

        Nezisková organizácia ADVENTIM vznikla 03. 08. 2016 s prioritnou úlohou zriadiť Súkromnú strednú odbornú školu, pretože v danom regióne, kde spolunažíva slovenská aj maďarská komunita, bol akútny nedostatok škôl s vyučovacím jazykom slovenským. 

Okrem toho nezisková organizácia poskytuje priestor pre rozvoj duševnej a telesnej kultúry, pomáha pri rozvoji osobnosti, vzdelanostnej úrovne detí, mládeže a dospelých, poskytuje pomoc prostredníctvom svojich aktivít ľuďom v núdzi, dopĺňa služby , ktoré štát nie je schopný zabezpečiť. Organizuje kultúrne, športové, voľno-časové a iné, prevažne charitatívne podujatia.  Cieľom je podporovať a pomáhať chorým deťom a ich rodinám. Projekty sú zamerané výlučne na priamu adresnú pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú.Nevyjedz z taniera, čo patrí iným,
mysli na chudákov uprostred zimy.
Dožič aj inému kus jeho šťastia
a ver, že dobré sny sa ti raz vrátia.

Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí,
to, čo máš navyše, musíš vždy strážiť.
Pohlaď svet dlaňami, na to ich máme
a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane.

Neober celý strom, neotráv studňu,
aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu.
Hlt vody tomu daj, kto o ňu prosí
a v srdci nos len to, čo pútnik bosý.

Čo spadlo z neba, do neba sa vráti
Kto iným nedal, akoby sám stratil... 

Pozri sa do očí deťom a chorým,
tým, čo sa chytajú aj slamky v mori.
Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne
a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš.

Otvor si náručie, môžeš ním chrániť.
Tých, čo svet vyháňa a sú tu sami.
Nie, nikdy nešliapme po ľudskej biede.
Všetci sme pútnici a nikto z nás nevie.....

(Modlitba za ľudskosť)Najdete nas tu

Nezisková organizácia Adventim poskytuje všeobecne prospešné služby (v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách) najmä v oblastiach:

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,pomoc občanom prostredníctvom poskytovania krátkodobej pomoci predovšetkým rodinám v núdzi, pri opatere detí a starších osôb, pomoc ťažko chorým a handicapovaným,

- ochrana ľudských práv a základných hodnôt, podporovanie myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu,

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,  poskytovanie mimoškolských vzdelávacích aktivít najmä v oblasti aktivít zameraných na rozvoj osobnosti a profesionálnych zručností, v oblasti vyučovania cudzích jazykov, organizácia pohybovo- športových, jazykových táborov a podujatí, organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí,

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, službami, programami, svetovou, rozvojovou a výskumnou činnosťou prispievať k aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre darcovstva a aktívneho občianstva, rozširovanie modelov darcovstva , dobrovoľníctva a dobročinnosti v súvislosti vzájomného porozumenia medzi verejným a súkromným sektorom,

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode a životnému prostrediu a udržateľnému rozvoju spoločnosti,

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie služieb, ktoré štát nezabezpečuje, alebo zabezpečuje v inej kvalite,

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, podporenie zamestnanosti vzdelávacími a konzultačnými službami , prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré zároveň prispejú k regionálnemu rozvoju. 

Nezisková organizácia poskytuje priestor pre rozvoj duševnej a telesnej kultúry, pomáha pri rozvoji osobnosti a vzdelanostnej orientácie detí, mládeže a dospelých. Poskytuje pomoc prostredníctvom svojich aktivít ľudom v núdzi,  dopĺňa respektíve nahrádza služby, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť.
 

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR a rozvíja aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, vzdelávacích, pohybových a športových podujatí aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti. 

Sme tu pre Vás


Önökokért vagyunk itt